FOB 2018-3

Det er god forvaltningsskik at redegøre for og beklage en væsentlig sagsbehandlingsfejl over for borgeren

03-07-2018

 

 

En selvstændig erhvervsdrivende ophørte i 2009 med at drive virksomhed gennem sine selskaber. Han modtog herefter dagpenge i en periode fra 2009 til 2011. Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg besluttede imidlertid i 2015, at manden skulle tilbagebetale et dagpengebeløb på 466.090 kr. før skat og renter, fordi han ikke havde solgt sit holdingselskab eller ændret dets formålsbestemmelse til ”formueadministration”.

Manden gjorde under tilbagebetalingssagen hos myndighederne opmærksom på, at der ikke havde været aktivitet i holdingselskabet siden 2009. Han havde indsendt bl.a. regnskaber som dokumentation. Efter ombudsmandens henvendelse til beskæftigelsesudvalget ændrede udvalget afgørelsen, så tilbagebetalingskravet faldt bort.

Udvalgets behandling af sagen fik ombudsmanden til på eget initiativ at stille yderligere spørgsmål om udvalgets praksis på området. Udvalget forklarede i sin udtalelse til ombudsmanden, at afgørelsen i den konkrete sag om tilbagebetaling var truffet på et mangelfuldt grundlag, fordi udvalget ikke havde været opmærksom på de regnskaber, manden havde indsendt.

Beskæftigelsesudvalget havde dog ikke ved ændringen af afgørelsen om tilbagebetaling redegjort for fejlen over for manden eller beklaget det sagsforløb, som fejlen havde forårsaget. Ombudsmanden var enig med udvalget i, at udvalget burde have gjort dette – navnlig under hensyn til det beløb, som manden oprindeligt blev pålagt at tilbagebetale.

Da beskæftigelsesudvalget efterfølgende havde redegjort for og beklaget fejlen, foretog ombudsmanden sig ikke mere i sagen.

(Sag nr. 17/01369)