FOB 2018-29

Visse af IT-systemet minSU’s pop op-beskeder var reelt afgørelser. Beskederne var omfattet af journaliseringspligt

29-10-2018

 

 

Efter ombudsmandens opfattelse var den behandling af såkaldte for tidligt indgivne ansøgninger om SU, som Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte foretog ved hjælp af IT-systemet minSU, på nogle punkter uforenelig med de krav til sagsbehandling, der er fastsat i forvaltningsloven og offentlighedsloven. Dette gjaldt i forhold til bl.a. kravene om begrundelse, klagevejledning og journalisering. 

Ombudsmanden henstillede til Uddannelses- og Forskningsministeriet, at ministeriet tog skridt til, at styrelsen indrettede sin sagsbehandling i overensstemmelse med de forvaltningsretlige krav. 

Ombudsmanden gik endvidere ud fra, at bestemmelser om tidligste ansøgningstidspunkt, som alene var publiceret på myndighedernes hjemmesider samt omtalt i selvbetjeningssystemet minSU, ville blive fastsat i bekendtgørelsesform. 

(Sag nr. 16/01850)