Ombudsmanden anbefaler tiltag for at styrke frihedsberøvede unges retssikkerhed

04-07-2018

Når en mindreårig på en sikret døgninstitution bliver isoleret eller på anden måde udsat for brug af magt, skal institutionen sørge for at indberette hændelsen fyldestgørende og rettidigt. 

Sådan lyder én af en række anbefalinger, som Folketingets Ombudsmand har givet som led i sin undersøgelse af forholdene for frihedsberøvede unge i sikrede døgninstitutioner, arresthuse og fængsler. Anbefalingerne skal styrke retssikkerheden for disse unge. 

På baggrund af ombudsmandens tilsynsbesøg og spørgsmål rejst i forlængelse af tilsynsbesøg har Direktoratet for Kriminalforsorgen og Justitsministeriet oplyst om nye tiltag, der skal forbedre forholdene for frihedsberøvede unge i arrester og fængsler. 

F.eks. arbejder Direktoratet for Kriminalforsorgen på retningslinjer for den sagsbehandling, der skal foretages, når en 15-17-årig indsættes i et arresthus eller et fængsel. Og Justitsministeriet påtænker at gennemføre regler for at sikre, at unge afsonere tilbydes en undervisning, der står mål med undervisningen i folkeskolen. 

”Der er typisk tale om unge mennesker, der er varetægtsfængslet på grund af mistanke om kriminalitet eller afsoner en straf. Men de er samtidig børn. Det er meget vigtigt, at myndighederne behandler dem efter reglerne og på den måde giver dem en mulighed for at komme videre i livet,” siger ombudsmand Jørgen Steen Sørensen. 

Ombudsmandens anbefalinger kommer efter, at Ombudsmandens Børnekontor i 2017 har besøgt 6 sikrede døgninstitutioner, 2 arrester og 2 fængsler for at undersøge forholdene for frihedsberøvede unge. Der er under tilsynsbesøg talt med i alt 50 unge og 12 forældre. De samlede konklusioner på besøgene er netop offentliggjort i en temarapport.

Læs temarapporten om unge i sikrede døgninstitutioner, arrester og fængsler her.
 

Se nyhed om iværksættelse af undersøgelsen her.

Som led i undersøgelsen har ombudsmanden også for nylig rejst en sag om unge mindreåriges fællesskab med voksne i kriminalforsorgens institutioner.

Se nyheden her.
 

Flere oplysninger: 

Folketingets Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen, telefon 20 33 97 52 

Områdechef Susanne Veiga, telefon 33 13 25 12

 

FAKTA 

Centrale anbefalinger til sikrede døgninstitutioner 

 • At indberette magtanvendelse fyldestgørende

 • At tilstræbe at overholde fristerne for at registrere og indberette magtanvendelse

 • At indrette isolationsrum på en måde, så risikoen for selvskadende adfærd bliver minimeret mest muligt

 • At sikre sig, at der er bevidsthed og viden om procedurerne for tilsyn med de unge, der bliver anbragt i isolation

 • At sikre sig, at institutionen har et lægeberedskab ved isolation af børn og unge med psykiske lidelser

 • At overveje at notere i skemaerne om indberetning om magtanvendelse, hvis den unge er blevet tilbudt at komme med en redegørelse om magtanvendelsen, men ikke ønsker det

 • At overveje, om de ansattes adgang til oplysninger i journalsystemet om de unge er i overensstemmelse med databeskyttelseslovgivningen

   

Oplyste nye tiltag i arrester og fængsler 

 • Tiltag, der skal sikre en mere ensartet efterlevelse af de særlige regler, der gælder for 15-17-årige indsatte

 • Direktoratet for Kriminalforsorgen arbejder på retningslinjer for sagsbehandling i forbindelse med indsættelse af 15-17-årige

 • Justitsministeriet påtænker at gennemføre nærmere regler for at sikre, at personer i den undervisningspligtige alder, der afsoner fængselsstraf i kriminalforsorgens institutioner, bliver tilbudt en undervisning, der står mål med undervisningen i folkeskolen

 • Direktoratet for Kriminalforsorgen overvejer, om der er behov for centralt at udarbejde skriftligt informationsmateriale om de unges rettigheder og pligter, som sprogligt er målrettet unge

   

Ombudsmandens tilsynsbesøg 

 • Folketingets Ombudsmand foretager regelmæssige tilsynsbesøg bl.a. på steder, hvor mennesker er eller kan blive berøvet deres frihed. Tilsynsbesøgene sker dels som led i ombudsmandens almindelige tilsynsvirksomhed efter ombudsmandsloven, dels i henhold til den valgfri protokol til FN’s Konvention mod Tortur og Anden Grusom, Umenneskelig eller Nedværdigende Behandling eller Straf. 
 • Ombudsmandens arbejde efter protokollen udføres i samarbejde med Institut for Menneskerettigheder og DIGNITY – Dansk Institut Mod Tortur. DIGNITY og Institut for Menneskerettigheder bidrager i samarbejdet med særlig lægelig og menneskeretlig ekspertise. 
 • Hvert år vælger ombudsmanden i samarbejde med Institut for Menneskerettigheder og DIGNITY et eller flere temaer for årets tilsynsbesøg.