Ombudsmanden undersøger forholdene for frihedsberøvede unge

12-01-2017

I løbet af 2017 vil Ombudsmandens Børnekontor besøge en række institutioner, som især huser unge, der er dømt eller varetægtsfængslet. Temaet for årets tilsynsbesøg er nemlig unge i sikrede døgninstitutioner, arresthuse og fængsler. 

Børnekontorets tilsynshold vil bl.a. fokusere på brug af isolation og fysisk magtanvendelse over for de frihedsberøvede unge. 

”At isolere en ung er alvorligt og indgribende. Derfor vil vi undersøge, hvordan det forebygges, og om procedurerne bliver overholdt”, siger Susanne Veiga, chef for Ombudsmandens Børnekontor. Hun henviser til en rapport fra Børnerådet i 2015, der viste, at isolation og udelukkelse fra fællesskabet føles meget belastende for frihedsberøvede unge. Undersøgelsen viste også, at det er vigtigt, at magtanvendelser foregår med respekt for de unge. 

Ved årsskiftet trådte voksenansvarsloven i kraft. Loven tydeliggør reglerne for magtanvendelse over for anbragte børn og unge, ligesom den udvider adgangen til at anvende magt. 

Voksenansvarsloven nævner bl.a., at unge, der har været udsat for brug af magt, skal gøres bekendt med den indberetning, som institutionen skriver, og have lejlighed til at udtale sig om episoden. Børnekontoret vil i forbindelse med årets tilsyn se på, om reglerne bliver overholdt.
 

Flere oplysninger: 

Områdechef Susanne Veiga, telefon 33 13 25 12. 

 

FAKTA 

Voksenansvarsloven 

 • Voksenansvarsloven tydeliggør reglerne for magtanvendelse over for anbragte børn og unge og udvider adgangen til at anvende magt.
   
 • Loven fastslår bl.a.:
   
  • Generelle principper for magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten, f.eks. at indgreb kun må ske undtagelsesvis.

  • Lederen af en sikret døgninstitution kan beslutte at anbringe en ung i et særligt afsondret isolationsrum, når der er overhængende fare for, at den unge skader sig selv eller andre. Isolation må ikke vare længere end 2 timer på en sikret døgninstitution og 4 timer på en særligt sikret afdeling.

  • Personalet i sikrede døgninstitutioner kan fastholde eller føre en ung til et andet opholdsrum, når den unge udviser en adfærd, der er til fare for den unge selv, de øvrige anbragte unge, personalet eller andre, der opholder sig på institutionen.

  • Den sikrede døgninstitution skal registrere og indberette magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten til den anbringende kommune og socialtilsynet.

  • Den unge skal gøres bekendt med indberetningen og have lejlighed til at udtale sig om episoden.
    
 • Loven bygger i vidt omfang på Magtanvendelsesudvalgets anbefalinger. Udvalget blev nedsat efter, at ombudsmanden havde været på tilsyn på en række socialpædagogiske opholdssteder og rejst spørgsmål over for det daværende Social- og Integrationsministerium om reglerne om magtanvendelse, se Ombudsmandsbesøg resulterer i udvalg om magtanvendelse over for børn og unge.
   
 • Loven trådte i kraft den 1. januar 2017. 
   

Ombudsmandens tilsynsbesøg 

 • Folketingets Ombudsmand foretager regelmæssige tilsynsbesøg i offentlige og private institutioner, især hvor mennesker er eller kan blive berøvet deres frihed.
   
 • Tilsynsbesøgene udføres i samarbejde med DIGNITY – Dansk Institut Mod Tortur og Institut for Menneskerettigheder, der bidrager med lægefaglig og menneskeretlig ekspertise.
   
 • Ombudsmandens Børnekontor foretager tilsynsbesøg på børneområdet.
   

Tema for tilsynsbesøg 

 • Hvert år er der et tema for årets tilsynsbesøg på børneområdet. 
   
 • Valget af tema afhænger især af, hvor der er grund til at gøre en ekstra tilsynsindsats.
   
 • Temaet bliver afrapporteret i en rapport, hvor ombudsmanden sammenfatter og formidler de væsentligste resultater.
   
 • Temaet på børneområdet i 2017 er unge i sikrede døgninstitutioner, arresthuse og fængsler, og temaet udmøntes i disse spor: 

  • Isolation og fysisk magtanvendelse

  • Undervisning

  • De unges relationer (rettigheder, ungesammensætningen og medinddragelse og personlig udvikling)
    

 

Læs mere om Ombudsmandens Børnekontor

Se Børnerådets undersøgelse.