Større åbenhed om tilsynsbesøg

09-01-2017

Resultaterne af ombudsmandens tilsynsbesøg bliver fremover offentliggjort på ombudsmandens hjemmeside. Det sker, for at interesserede kan følge med i, hvilke institutioner ombudsmanden besøger, og hvad der kommer ud af besøgene. Bl.a. vil man kunne se de afsluttende anbefalinger til institutionerne. 

Samtidig lægger ombudsmanden en ny tilsynsmanual ud på sin hjemmeside, der i detaljer beskriver, hvordan besøgene gennemføres. 

”Vi ønsker stor åbenhed om dette arbejde, bl.a. for at alle relevante institutioner kan følge med i, hvad der sker”, siger ombudsmand Jørgen Steen Sørensen. 

Hvis et besøg rejser alvorlige problemer eller principielle spørgsmål, kan ombudsmanden som i dag også vælge at lægge en særskilt nyhed ud på sin hjemmeside. Abonnenter på nyhedsmailen vil modtage disse nyheder direkte i mailboksen. 

Den øgede gennemsigtighed i tilsynsarbejdet er et af udslagene af en større intern evaluering, der er gennemført i samarbejde mellem ombudsmanden og de to samarbejdsparter på området, DIGNITY – Dansk Institut Mod Tortur og Institut for Menneskerettigheder.  

Evalueringen har efter inspiration fra de øvrige nordiske lande også ført til, at besøgsholdene fremover i højere grad selv vil udvælge, hvilke indsatte og beboere de ønsker at tale med. Det skal sikre, at besøgsholdene kommer til at tale med bl.a. udsatte grupper og enkeltpersoner og derved får et fuldt retvisende billede af stedet. 

Civilsamfund inddrages aktivt
50-60 gange om året tager ombudsmanden på tilsynsbesøg, f.eks. i fængsler, arresthuse eller asylcentre. Normalt deltager der en læge fra DIGNITY og ofte en menneskerettighedsekspert fra Institut for Menneskerettigheder. 

Den overordnede konklusion på den interne evaluering er, at konceptet fungerer efter hensigten. Men evalueringen har også ført til justeringer med sigte på at forbedre tilsynsvirksomheden.

I bestræbelserne på øget åbenhed om tilsynsarbejdet vil ombudsmanden fremover i højere grad inddrage organisationer fra civilsamfundet. Det vil bl.a. ske ved typisk årlige møder, hvor der gennem dialog bliver indhentet inspiration til tilsynsarbejdet.
 

Den nye tilsynsmanual er netop offentliggjort på ombudsmandens hjemmeside. 

Resultater af tilsynsbesøg, der gennemføres efter den 1. januar 2017, vil blive lagt på hjemmesiden.
 

For yderligere oplysninger: 

Folketingets Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen, tlf. 20 33 97 52  

Direktør hos Folketingets Ombudsmand, Jonas Bering Liisberg,  tlf. 50 77 50 99  

Seniorforsker Peter Vedel Kessing, Institut for Menneskerettigheder, tlf. 91 32 57 43
 

TILSYNSBESØG

Hvor?

Ombudsmanden fører tilsyn på både private og offentlige institutioner, især hvor mennesker er eller kan blive frihedsberøvet, f.eks.: 

  • fængsler, arresthuse og kriminalforsorgens pensioner 

  • politiets venterum og detentioner 

  • psykiatriske afdelinger 

  • sikrede døgninstitutioner 

Hvem og hvordan?
Et tilsyn er som regel varslet på forhånd, men kan også være uvarslet. Tilsynsholdet består af juridiske medarbejdere fra ombudsmanden og som regel en læge fra DIGNITY – Dansk Institut Mod Tortur og ofte en menneskerettighedsekspert fra Institut for Menneskerettigheder. Ved børnetilsynsbesøg deltager desuden normalt en børnesagkyndig. 

Holdet er typisk i institutionen en eller to dage, og der tales med både brugere, ansatte, ledelse og eventuelt pårørende. Besøgsholdet har forberedt sig ud fra en lang række skriftlige oplysninger, som institutionen har sendt på forhånd.   

Værdigrundlag og formål
Folketingets Ombudsmand skal via tilsynsbesøgene bidrage til at sikre, at de mennesker, som opholder sig eller bor i institutioner, bliver behandlet på en værdig og hensynsfuld måde. Og at de bliver behandlet i overensstemmelse med deres rettigheder. 

Alle tilsynsbesøg gennemføres efter mandat i ombudsmandsloven. Hovedparten af tilsynsbesøgene på både voksen- og børneområdet foregår desuden på grundlag af den valgfri protokol til FN-konventionen mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf (OPCAT-protokollen).