Offentligt ansatte skal passe på med at tage imod invitationer og fribilletter

23-01-2017

Offentligt ansatte skal udvise stor omtanke, når de som led i arbejdet bliver inviteret til f.eks. middage, koncerter eller teaterforestillinger. Det princip har været grundlag for en gennemgang af Kulturministeriets gavepolitik, som ombudsmanden netop har afsluttet. Kulturministeriet har i dialog med ombudsmanden justeret sin politik.   

”Jeg har forståelse for de hensyn, der gør sig gældende på Kulturministeriets område, men det er samtidig vigtigt, at ministeriets gavepolitik følger samme grundprincipper som dem, der gælder for andre myndigheder. Dialogen med Kulturministeriet har været nyttig, og jeg har ikke grundlag for nu at gøre mere i sagen”, siger Folketingets Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen.

 

Saglige grunde til at sige ja tak

Der kan i nogle tilfælde være saglige grunde til, at offentligt ansatte tager imod f.eks. invitationer eller fribilletter. Deltagelse kan således efter en konkret vurdering tjene et fagligt, tjenstligt og/eller repræsentativt formål og derfor være forenelig med de uskrevne regler og principper på området.

Ombudsmanden har således tidligere taget stilling til, at embedsmænd under Kulturministeriet gerne måtte benytte fribilletter til en koncert på Søfortet Trekroner, fordi de skulle føre et tjenstligt tilsyn. Derimod mente ombudsmanden ikke, at embedsmændene skulle have taget private ledsagere med.

Dialogen mellem ombudsmanden og Kulturministeriet om ministeriets gavepolitik er sket i forlængelse af sagen på Trekroner. Og Kulturministeriet har nu justeret sin politik, så der er mere klare linjer for, hvornår ministeriets medarbejdere må tage imod invitationer til kulturelle begivenheder, og hvornår de kan deltage med ledsager. 

Ombudsmandens udtalelse til Kulturministeriet.

 

Nærmere oplysninger fås hos ombudsmand Jørgen Steen Sørensen, tlf. 20 33 97 52, eller souschef Camilla Bang, tlf. 33 13 25 12. 

 

 

REGLER OM OFFENTLIGT ANSATTES MODTAGELSE AF GAVER MV.

 

Hvorfor?

Spørgsmålet om offentligt ansattes modtagelse af gaver og andre fordele reguleres af almindelige forvaltningsretlige principper – og i grovere tilfælde af straffeloven. Reglerne skal sikre, at der ikke skabes tvivl om de ansattes saglighed eller upartiskhed. Desuden skal reglerne modvirke, at der opstår mere generel mistillid til den offentlige forvaltning.

 

Hvad gælder? 

Som udgangspunkt bør offentligt ansatte ikke modtage gaver og andre fordele fra f.eks. borgere eller virksomheder i forbindelse med deres arbejde. Ved ”gaver og andre fordele” forstås såvel fysiske ting (bøger, vin, chokolade mv.) som ikke-fysiske ting (rabatter, rejser, kurser mv.).

Vejledningen ”God adfærd i det offentlige” giver nærmere retningslinjer for offentligt ansattes adgang til at modtage gaver mv. Vejledningen er suppleret af Personalestyrelsens notat fra maj 2010, som bl.a. angår invitationer til arrangementer og middage mv.

 

Særligt om fribilletter og andre invitationer

Ombudsmanden har også i tidligere udtalelser forholdt sig til offentligt ansattes modtagelse af invitationer og fribilletter. Se f.eks. 2015-4 om offentligt ansattes modtagelse af fribilletter og deltagelse med privat ledsager, og 2015-2 om en vicehospitalsdirektør og ægtefælle, der tog imod en frokostinvitation fra en udenlandsk ambassadør.

Ifølge reglerne beror det på en konkret vurdering, i hvilke tilfælde offentligt ansatte kan benytte sig af invitationer og fribilletter, som de modtager som led i deres arbejde.

 

Hvornår kan offentligt ansatte tage imod fribilletter mv.?

Den ansattes deltagelse skal i alle tilfælde være sagligt begrundet.

En saglig grund kan f.eks. være, at deltagelsen skyldes et tjenstligt formål – f.eks. at den ansatte skal føre et tilsyn med, at lovgivningen eller kontraktmæssige forpligtelser overholdes.

I visse tilfælde – afhængig af arrangementets karakter – kan offentligt ansatte også deltage i arrangementer med et repræsentativt formål. Det kan f.eks. være offentligt kendte arrangementer, som er målrettet en bredere kreds af deltagere og ikke den pågældende myndighed eller ansatte. Det er en konkret vurdering, om det alene er myndighedens øverste ledelse eller også andre ansatte, der kan deltage med et repræsentativt formål.

Ifølge Personalestyrelsens notat fra maj 2010 kan offentligt ansatte også i nogle tilfælde deltage i eksterne arrangementer, hvis det sker med et fagligt og/eller samarbejdsmæssigt formål og under forudsætning af, at arrangementet har en begrænset økonomisk værdi.

Medmindre de selv betaler, må offentligt ansatte som det klare udgangspunkt ikke tage private ledsagere med til arrangementer, som de deltager i som led i arbejdet. Det kan dog i særlige tilfælde være berettiget, f.eks. hvis den ansattes deltagelse tjener et repræsentativt formål, og det i det konkrete tilfælde er naturligt at medtage en privat ledsager. Det forudsætter, at myndigheden vurderer, at der ikke er risiko for, at tilliden til de ansatte eller myndigheden sættes på spil.