Forbedrede forhold for psykisk syge i Vestre Fængsel

11-01-2017

Psykisk syge i Vestre Fængsel har fået flere sociale aktiviteter over de seneste 4 år. Det er den gode nyhed efter, at tilsynshold fra ombudsmanden bistået af lægelige eksperter fra DIGNITY og eksperter i menneskerettigheder fra Institut for Menneskerettigheder har besøgt Vestre Fængsels hospital i 2012, 2013 og i 2016. 

De fleste indsatte på Vestre Hospitals sygeafdeling VH2 lider af psykiske sygdomme, og flere har alvorlige lidelser som f.eks. paranoid skizofreni. Da tilsynsholdet besøgte afdelingen tilbage i 2013, lød den lægefaglige vurdering, at der var risiko for forværring af de indsattes sygdomstilstand på grund af forholdene. Størstedelen af de psykisk syge sad isolerede i deres celler næsten hele døgnet og deltog ikke i fællesaktiviteter.  

Et nyt besøg i starten af 2016 viste tydelig fremgang. I en særlig opgørelse konkluderer DIGNITY, at der er ”sket en væsentlig forbedring, idet langt færre indsatte med svær psykisk sygdom sidder i cellen uden eller med kun én aktivitet.” 

Rapporten peger på, at øget opmærksomhed fra personalets side på at aktivere de psykisk syge har haft en positiv effekt. Dog har mange stadig et meget lavt aktivitetsniveau, idet kun lidt over halvdelen har mere end én aktivitet uden for deres celle i døgnet. 

Udendørs aktiviteter mangler fortsat
Ombudsmanden har siden 2012 fulgt forholdene for de psykisk syge i Vestre Fængsels hospitals afdeling, VH2. På baggrund af tilsynsbesøg i 2012 og 2013 rejste ombudsmanden primo 2014 en række spørgsmål over for Direktoratet for Kriminalforsorgen og Københavns Fængsler om forholdene. 

Direktoratet for Kriminalforsorgen stillede dengang en række forbedringer i udsigt, og ved et tilsynsbesøg i starten af 2016 med deltagelse af DIGNITY - Dansk Institut mod Tortur og Institut for Menneskerettigheder konstaterede tilsynsholdet, at der er sket en række forbedringer. Der er bl.a. ansat en områdeleder med særligt ansvar for de psykisk syge, personalet har modtaget efteruddannelse, der bliver nu lavet registreringer af den enkelte indsattes aktiviteter i en database, og der bliver lavet daglige evalueringer af dagens hændelser. Dertil kommer, at der nu er etableret et såkaldt multi/terapirum til aktiviteter for de psykisk syge. 

Der er dog stadig forbedringstiltag i vente. F.eks. har Kriminalforsorgen planlagt en pavillon med sansehave, men arbejdet er endnu ikke påbegyndt. Ombudsmanden har derfor i sit afsluttende brev til direktoratet bedt om at blive underrettet om status i sagen pr. 1. juli 2017.
 

Se tidligere nyhed om sagen.
 

 

For yderligere oplysninger: 

Folketingets Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen, tlf. 20 33 97 52. 

Konsulent Erik Dorph Sørensen, tlf. 33 13 25 12. 

 

FAKTA

  • Kriminalforsorgens landsdækkende sygehus, Vestre Hospital (VH), er placeret i Københavns Fængsler og har plads til i alt 37 indsatte.

  • Hospitalet er opdelt i to afdelinger (VH1 og VH2). VH2 er forbeholdt indsatte med psykiske lidelser.  VH fungerer ikke kun som sygeafdeling for Københavns Fængsler, men modtager også klienter fra andre arresthuse og fængsler til pleje og behandling, som ikke kan tilbydes disse steder.

  • På VH ydes pleje og behandling af alle former for somatiske og psykiatriske sygdomme, som ikke kræver almindelig hospitalsindlæggelse. Aktive sindssyge overføres normalt straks til psykiatriske hospitalsafdelinger.