Ulovligt at tvangsadskille alle unge asylpar

23-03-2017

I februar 2016 udsendte Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet en instruks om, at ingen asylansøgere under 18 år måtte indkvarteres i danske asylcentre sammen med deres ægtefælle eller samlever. 

Den instruks var i strid med både dansk ret og internationale konventioner, konkluderer Folketingets Ombudsmand. 

”Et ministerium vil naturligvis ofte kunne ændre praksis på et område, f.eks. efter politisk ønske. Men man skal holde sig inden for gældende ret. Det er grundlæggende i et retssamfund. Og det gjorde ministeriet ikke i denne sag”, siger Folketingets Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen.  

Par skal vurderes enkeltvis
Instruksen fra februar 2016 om at adskille alle asylpar, hvor den ene part er under 18 år, var uden undtagelse. Par skulle adskilles, også selv om parrene levede sammen frivilligt og havde børn. 

Instruksen var ulovlig, fordi gældende regler kræver individuel vurdering af den enkelte familie. Det følger af både dansk ret og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Hvis parret har børn, følger det også af FNs Børnekonvention. 

”Udlændingemyndighederne må ikke adskille par, før man har set på dem enkeltvis og vurderet, om der er en konkret grund til det,” siger Jørgen Steen Sørensen. Han peger på, at reglerne beskytter retten til familieliv, herunder også små børns ret til at være sammen med deres forældre. 

Asylpar genforenet
Udlændinge- og Integrationsministeriet har nu udarbejdet nye retningslinjer, der kræver, at par – ligesom før instruksen – vurderes enkeltvis. 

Sagen har ikke haft nogen betydning for unge under den seksuelle lavalder på 15 år. De har på intet tidspunkt måttet bo sammen med en ægtefælle eller samlever. Sagen har heller ikke haft betydning for tilfælde, hvor der f.eks. er mistanke om tvangsforhold. Også i de tilfælde var det før instruksen fast praksis at skille parrene ad. 

23 par nåede at blive tvangsadskilt efter instruksen. Efter at ombudsmanden gik ind i sagen, er disse par blevet vurderet individuelt og i en række tilfælde genforenet. Ved seneste opgørelse i november 2016 var ingen par adskilt mod deres ønske. 

”En række par, der uberettiget blev adskilt, er nu genforenet, og der er kommet holdbare retningslinjer. Men forløbet fra februar 2016 bør tjene som påmindelse om det helt grundlæggende princip, at myndigheder skal følge gældende ret. Både ministre og embedsværk er forpligtet af love og konventioner, indtil de måtte blive lavet om”, siger ombudsmand Jørgen Steen Sørensen.
 

Yderligere dokumenter:  

Ombudsmandens endelige redegørelse

Nyhed om sagen fra maj 2016

Ministeriets pressemeddelelse (instruks) af 10. februar 2016.
 

Yderligere oplysninger: 

Folketingets Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen, tlf. 20 33 97 52   

Direktør Jonas Bering Liisberg, telefon 50 77 50 99
 

FAKTA OM ASYLPARRENE  

Tabel I. Par omfattet af instruksen

Par omfattet i perioden fra den 10. februar til den 3. november 2016  

 

 

Par, der aldrig blev adskilt i henhold til instruksen

 

6

 

Par, der blev adskilt i henhold til instruksen

 

23

heraf par, der senere blev indkvarteret sammen
   på grund af genoptagelse eller revurdering af sagen

 

8

heraf par, hvor adskillelsen fortsatte efter
   ønske fra den mindreårige

 

2

heraf par, der ophørte med at være omfattet af
   instruksen

 

13

Par, der blev adskilt efter ønske fra den mindreårige

 

2

Par, der allerede var adskilt på andet grundlag end instruksen

 

3

Par omfattet af instruksen i alt

 

34

 

 

I alt var 34 par omfattet af instruksen. I 32 tilfælde var den mandlige asylansøger under 30 år, og den ældste var 32 år. Se oversigt over alle par på side 6 i ombudsmandens redegørelse. 

Som det fremgår af tabellen, var ingen par pr. 3. november 2016 adskilt mod den mindreåriges ønske. 

I et brev af 16. november 2016 har ministeriet oplyst, at Udlændingestyrelsen pr. 3. november 2016 ikke havde verserende sager om adskilt indkvartering.
 

SAGENS FORLØB FEBRUAR-MARTS 2017 

  • 1. februar 2017: Ombudsmanden sender udkast til redegørelse til Udlændinge- og Integrationsministeriet.
     
  • 2. februar 2017: Ministeriet gør ombudsmanden opmærksom på, at Folketinget skal behandle et beslutningsforslag (nr. B 38) om indkvartering af mindreårige asylansøgere.

  • 3. februar 2017: Ministeriet tager ombudsmandens udkast til redegørelse til efterretning.

  • 6. februar 2017: Ombudsmanden stiller sin undersøgelse i bero for at afvente, om Folketinget under behandling af beslutningsforslaget vil tage egentlig stilling til spørgsmål, der er omfattet af undersøgelsen. I bekræftende fald vil ombudsmanden være afskåret fra at fortsætte sin behandling af sagen.

  • 14. marts 2017: Beslutningsforslaget bliver forkastet ved 2. behandling. Folketinget har ikke taget egentlig stilling til spørgsmål omfattet af ombudsmandens undersøgelse.

  • 23. marts 2017: Ombudsmanden afslutter sin undersøgelse og offentliggør sin endelige redegørelse om sagen.