Kommune begik væsentlige fejl ved brug af døralarmer i botilbud

29-03-2017

En døralarm kan være en vigtig sikring mod, at personer med nedsat psykisk funktionsevne forlader deres botilbud og måske udsætter sig selv eller andre for skade. Men en døralarm er også et indgreb i den enkeltes frihed, og der er en række lovkrav, som skal følges, inden en kommune installerer en alarm. Det fremhæver ombudsmanden efter at have fundet væsentlige fejl i forbindelse med et tilsynsbesøg.   

”En kommune kan ikke bare sætte en døralarm op. En døralarm går tæt på den enkeltes frihed, og derfor skal en række regler overholdes for at sikre borgerens rettigheder. Bl.a. skal pårørende inddrages”, siger Folketingets Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen. 

Der skal træffes en afgørelse
Skanderborg Kommune havde opsat døralarmer hos tre beboere i et botilbud for voksne med betydeligt og varigt nedsat psykisk og fysisk funktionsevne. De tre beboere havde en udviklingsalder på mellem 8 måneder og 6 år og problemskabende adfærd. Derfor ønskede kommunen med døralarmerne at sørge for, at personale kunne følge beboerne, hvis de forlod deres boliger. 

Men kommunen havde ikke truffet afgørelser efter serviceloven, som det kræves, før alarmerne blev sat op. Og da kommunen efter ombudsmandens tilsynsbesøg traf afgørelser, var der problemer med både inddragelsen af borgerne og deres pårørende og med dokumentationen for, hvad der egentlig var sket i sagerne. 

Skanderborg Kommune har nu iværksat en række tiltag for at sikre, at reglerne bliver overholdt fremover. 
 

Se ombudsmandens afsluttende brev til Skanderborg Kommune.
 

Yderligere oplysninger: 

Folketingets Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen, tlf. 20 33 97 52 

Afdelingschef Morten Engberg, tlf. 33 13 25 12
 

FAKTA 

Betingelser for at bruge særlige døråbnere 

  • Efter servicelovens § 125, stk. 1, kan en kommune installere personlige alarm- eller pejlesystemer i en afgrænset periode, hvis der er risiko for, at en person udsætter sig selv eller andre for at lide skade ved at forlade sin bolig. Alarmsystemer kan kun installeres, hvis forholdene gør det påkrævet for at afværge denne risiko.
     
  • Før kommunen kan træffe afgørelse om at opsætte et alarm- eller pejlesystem, skal der efter servicelovens § 130 bl.a. foreligge:

-  faglig dokumentation for beboerens nedsatte funktionsevne,

-  oplysninger om den socialpædagogiske hjælp og pleje, der forgæves har været   iværksat,

-  oplysninger om den forventede periode, hvor døralarmerne vil være nødvendige,

-  pårørendes og en eventuel værges bemærkninger til brugen af døralarmer.

 

Ombudsmandens tilsynsbesøg 

  • Folketingets Ombudsmand gennemfører årligt 40-45 tilsynsbesøg på voksenområdet, bl.a. på institutioner, hvor mennesker bor eller opholder sig i kortere eller længere tid. Ombudsmanden samarbejder på tilsynsområdet med Institut for Menneskerettigheder og DIGNITY – Dansk Institut mod Tortur.
     
  • Formålet med ombudsmandens tilsynsbesøg er at bidrage til at sikre, at mennesker, der opholder sig eller bor i institutioner, bliver behandlet værdigt, hensynsfuldt og i overensstemmelse med deres rettigheder.