Udlændingestyrelsen følger op på ombudsmandens anbefalinger til Børnecenter Hundstrup

02-02-2017

Folketingets Ombudsmand har afdækket forskellige problemer under et tilsynsbesøg på Børnecenter Hundstrup. Centret, der huser unge asylansøgere, skal nu lukke, og Langeland Kommune skal ikke længere være operatør. Ombudsmanden har bl.a. derfor taget nogle af sine anbefalinger op med Udlændingestyrelsen. 

Udlændingestyrelsen har tilkendegivet, at styrelsen vil følge op på anbefalingerne i forhold til andre operatører på området.

Straffelovens regler gælder for magt på asylcentre
Ombudsmandens besøgshold gav en række anbefalinger under besøget i november 2016. Bl.a. blev det understreget, at hvis der anvendes magt, er det straffelovens regler om nødværge og nødret, der gælder, og ikke servicelovens mere lempelige regler. Centret henviste til serviceloven.

Under besøget kom det frem, at en medarbejder få dage forinden havde grebet hårdhændet fat i nogle unge. Medarbejderen har ikke efterfølgende været på arbejde i centret. Ombudsmanden gør ikke mere vedrørende dette forhold.

Krav på sundhedsydelser
Ombudsmandens besøgshold anbefalede også centret at sikre, at de unge får de sundhedsydelser, som de har krav på. Centret henviste fejlagtigt til de principper, der gælder for voksne asylansøgere, og som kun giver en mere begrænset adgang til sundhedsydelser.

Under besøget kom det frem, at de ansatte havde forskellige holdninger til den pædagogiske linje over for de unge. Det påvirkede arbejdsmiljøet, men til dels også de unges ophold på centret. Besøgsholdet gav over for centret udtryk for, at holdet gik ud fra, at det påbegyndte arbejde med at sikre, at der blev anvendt en ensartet pædagogisk linje, fortsatte.

Børnecenter Hundstrup lukker nu. Udlændingestyrelsen har tilkendegivet at ville følge op på ombudsmandens anbefalinger i forhold til andre operatører på området, hvor det er relevant.

Eksperter fra DIGNITY – Dansk Institut Mod Tortur og Institut for Menneskerettigheder deltog i besøget.

Læs også tidligere nyhed om sagen

Læs det afsluttende brev til Børnecenter Hundstrup

 

Flere oplysninger:

Folketingets Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen, tlf. 20 33 97 52

Områdechef Susanne Veiga, tlf. 33 13 25 12 

 

FAKTA

Tilsynsbesøget i Børnecenter Hundstrup

Besøgsholdet anbefalede

 • at centret sikrede sig, at beboerne får de sundhedsydelser, de har krav på
 • at centret var opmærksom på, at det er straffelovens regler, der gælder for brug af magt i centret, og ikke servicelovens mere lempelige regler
 • at centret udarbejdede retningslinjer for brug for magt
 • at centret bistod beboere med at etablere et beboerråd, da der havde været ønske herom
 • at centret oversatte husordenen til andre relevante sprog end engelsk
 • at centret overvejede at udarbejde en politik for at forebygge vold og trusler mellem beboerne indbyrdes
 • at centret i samarbejde med Langeland Kommune overvejede at udarbejde skriftlige retningslinjer for, hvordan centret forebygger seksuelle overgreb, og hvilken fremgangsmåde centret følger ved mistanke om overgreb.

Ombudsmandens tilsynsbesøg

 • Folketingets Ombudsmand tager ofte på tilsynsbesøg bl.a. på institutioner, hvor mennesker er eller kan blive frihedsberøvet.
   
 • Formålet med ombudsmandens tilsynsbesøg er at bidrage til at sikre, at mennesker, der opholder sig eller bor i institutioner, bliver behandlet værdigt, hensynsfuldt og i overensstemmelse med deres rettigheder.
    
 • Ombudsmandens arbejde efter protokollen udføres i samarbejde med Institut for Menneskerettigheder og DIGNITY – Dansk Institut Mod Tortur. DIGNITY og Institut for Menneskerettigheder bidrager i samarbejdet med særlig lægelig og menneskeretlig ekspertise.
   
 • Ombudsmandens Børnekontor skal bl.a. være med til at sikre, at børns rettigheder efter FN’s børnekonvention bliver fulgt. Børnekontoret tager på tilsynsbesøg i både offentlige og private institutioner, hvor børn opholder sig.

 

Se mere på:

https://boernekontoret.ombudsmanden.dk/