Ombudsmanden fokuserer på socialpsykiatrien i 2017

04-01-2017

I 2017 vil Ombudsmandens Tilsynsafdeling have særligt fokus på forholdene på landets socialpsykiatriske botilbud. 

Baggrunden for ombudsmandens valg af tema for 2017 er bl.a. en række sager om drab, vold og trusler på de socialpsykiatriske botilbud, som har været fremme i medierne de seneste år. 

Temabesøgene har to hovedspor: At se på, om sikkerheden for borgerne på botilbuddene er i orden. Og at se på, om der er problemer i samarbejdet mellem botilbuddene og de psykiatriske afdelinger. 

Tilsynshold følger op på tidligere anbefalinger
Ombudsmandens Tilsynsafdeling forventer at besøge 10-12 socialpsykiatriske botilbud og 6-8 psykiatriske afdelinger ud af i alt ca. 40 årlige tilsynsbesøg. Ud over disse besøg aflægger ombudsmanden bl.a. besøg i fængsler, arresthuse, asylcentre og politiets detentioner. 

Tilsynsbesøgene gennemføres i samarbejde med Institut for Menneskerettigheder og DIGNITY – Dansk Institut Mod Tortur. Ved afslutningen af tilsynsåret vil ombudsmanden sammenfatte de væsentligste resultater i en temarapport. 

Med temaet for 2017 vil ombudsmanden også følge op på anbefalingerne i sin temarapport fra 2013 om forebyggelse af vold og trusler mellem brugerne indbyrdes. Rapporten indeholdt en række generelle anbefalinger til alle typer af institutioner, herunder bl.a. psykiatriske afdelinger og botilbud på det sociale område. 
 

Se ombudsmandens temarapport fra 2013 om forebyggelse af vold og trusler mellem brugerne indbyrdes.
 

Flere oplysninger:

Afdelingschef Morten Engberg, tlf. 33 13 25 12 

 

FAKTA 

Socialpsykiatrien

  • Socialpsykiatrien omfatter alle former for støtte i hverdagen (ud over medicinsk behandling) til borgere med sindslidelser.

  • Det er kommunernes ansvar at sørge for, at de nødvendige socialpsykiatriske tilbud stilles til rådighed for borgerne. Det kan ske ved, at de stiller egne tilbud til rådighed, og det kan ske ved samarbejde med andre kommuner, regioner eller private tilbud, jf. servicelovens § 4, stk. 1 og 2.

 

Temaer for tilsyn

  • Hvert år vælger ombudsmanden i samarbejde med Institut for Menneskerettigheder og DIGNITY – Dansk Institut Mod Tortur et eller flere temaer for årets tilsynsbesøg.

  • Valget af tema afhænger især af, hvor der er grund til at gøre en ekstra tilsynsindsats. Temaerne giver ombudsmanden mulighed for at inddrage aktuelle emner i tilsynsvirksomheden og også for at gå i dybden og på tværs med bestemte problemstillinger og indhøste erfaringer om praksis, herunder bedste praksis.

  • Ved slutningen af året afrapporterer ombudsmanden sammen med Institut for Menneskerettigheder og DIGNITY resultaterne af årets tilsynsvirksomhed. Temaerne bliver navnlig afrapporteret i særskilte rapporter om de enkelte temaer. I rapporterne sammenfatter og formidler ombudsmanden de væsentligste resultater af temaerne.

  • Temarapporterne bliver offentliggjort på ombudsmandens hjemmeside. Desuden sender ombudsmanden rapporterne til de relevante myndigheder, så myndighederne kan lade dem indgå i deres overvejelser på de forskellige områder.