Ombudsmanden går ind i Ry-sagen

18-04-2017

Folketingets Ombudsmand har bedt om en række oplysninger fra Skanderborg Kommune og Mølleskolen vedrørende de involverede drenge i den såkaldte Ry-sag. 

Sagen vedrører den episode, der fandt sted i Ry den 6. februar 2017, hvor en 16-årig dreng blev alvorligt forbrændt, efter at en gruppe jævnaldrende drenge skulle have kastet en flaske med brændende benzin på ham. 

Ombudsmanden har bl.a. bedt om at få kopi af eventuelle underretninger og bekymringshenvendelser vedrørende de involverede drenge, som kommunen har fået fra skolen, forældre og borgere. 

Ombudsmandens undersøgelse berører hverken politiets arbejde eller den forestående straffesag, men drejer sig udelukkende om skolens og kommunens håndtering af drengene. Ombudsmanden vil se på, om skolen og kommunen har handlet korrekt og i overensstemmelse med lovgivningen (navnlig serviceloven) i forhold til de involverede drenge. 

Sagen indeholder personfølsomme oplysninger, og der kan derfor ikke på nuværende tidspunkt gives yderligere oplysninger. 
 

FAKTA 

Folketingets Ombudsmands opgave er at føre tilsyn med, at offentlige myndigheder følger love og regler over for borgerne. I sager om børn ser ombudsmanden bl.a. på, om der er taget tilstrækkeligt hensyn til barnets tarv.  

Ombudsmanden kan kun i begrænset omfang forholde sig til spørgsmål, som forudsætter særlig fagkundskab som f.eks. pædagogisk eller socialfaglig viden og indsigt. 

Ombudsmandens Børnekontor blev oprettet pr. 1. november 2012. Børnekontoret har overordnet fire opgaver:

−  Behandle klager, der vedrører børn. Klagerne kan komme fra børn eller voksne.

−  Rejse såkaldte initiativsager. Børnekontoret kan på baggrund af f.eks. omtale i medierne, der tyder på, at myndighederne ikke har fulgt lovgivning eller god forvaltningsskik i sager om børn, vælge at gå ind i en sag. Initiativsager kan også rejses på baggrund af oplysninger i en klagesag.

−  Foretage tilsynsbesøg. Børnekontoret tager på besøg på både private og offentlige institutioner, hvor børn opholder sig.

−  Påse overholdelse af FN’s Børnekonventionen. Som særlig opgave skal børnekontoret holde øje med, at forvaltningen overholder FN’s Børnekonvention og andre internationale forpligtelser til at sikre børns rettigheder. 

Se Børnekontorets hjemmeside