FOB 2017-2

Invitationer mv. til offentligt ansatte skulle vurderes efter reglerne om modtagelse af gaver – deltagelse krævede sagligt formål

18-01-2017

 

 

I forlængelse af en tidligere sag om ansattes adgang til at modtage fribilletter (ombudsmandens sag nr. 2015-4) gennemgik ombudsmanden Kulturministeriets gavepolitik i relation til modtagelse af invitationer og fribilletter mv. 

Efter ombudsmandens opfattelse måtte invitationer og fribilletter mv., som offentligt ansatte modtog i forbindelse med arbejdet, vurderes konkret og efter de almindelige forvaltningsretlige principper om modtagelse af gaver og andre fordele. Invitationerne og fribilletterne mv. kunne således ikke generelt anses for givet til myndigheden som sådan. Hvis deltagelsen i arrangementerne tjente et sagligt formål, f.eks. et tjenstligt tilsyn med overholdelsen af en kontrakt, kunne de ansatte godt benytte sig af sådanne invitationer mv.    

Under dialogen med ombudsmanden justerede Kulturministeriet sin gavepolitik og gjorde i øvrigt rede for de særlige forhold, der gjorde sig gældende på ministeriets område. Ombudsmanden fandt herefter ikke anledning til at foretage sig yderligere i forhold til de ansattes mulighed for også at deltage i arrangementer ud fra et fagligt og repræsentativt formål.   

Om adgangen til at medtage private ledsagere til arrangementerne var ombudsmanden enig med Kulturministeriet i, at dette ikke var muligt, hvis den ansattes deltagelse alene var begrundet i et sagligt eller tjenstlig formål. Under de foreliggende omstændigheder fandt ombudsmanden ikke anledning til at foretage sig yderligere i forhold til, at de ansatte i visse tilfælde kunne medtage private ledsagere, når deres deltagelse samtidig havde et repræsentativt sigte. 

(Sag nr. 15/02880)