FOB 2017-22

Kompensation for flyforsinkelse

21-07-2017

 

 

En borger klagede til ombudsmanden over, at Trafik- og Byggestyrelsen (nu Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen) havde truffet afgørelse om, at han ikke var berettiget til kompensation for forsinkelse i forbindelse med en flyvning fra New York til København. Forsinkelsen var forårsaget af sygdom hos et besætningsmedlem. Styrelsen havde henvist til bestemmelsen i artikel 5, stk. 3, i EU-forordning nr. 261/2004 om fælles bestemmelser om bl.a. kompensation til luftfartspassagerer ved aflysning eller lange forsinkelser. 

Efter denne EU-forordning og EU-Domstolens praksis har flypassagerer krav på økonomisk kompensation, hvis en flyafgang aflyses, eller hvis de ankommer til deres endelige bestemmelsessted tre timer eller mere efter det ankomsttidspunkt, som oprindeligt er planlagt af luftfartsselskabet. 

Retten til kompensation gælder ikke, hvis aflysningen eller forsinkelsen skyldes usædvanlige omstændigheder, som ikke kunne have været undgået, selv om alle forholdsregler, der med rimelighed kunne træffes, faktisk var blevet truffet (artikel 5, stk. 3). Det er ikke i forordningen defineret, hvad der skal forstås ved ”usædvanlige omstændigheder”. Men det fremgår af forordningen, at sådanne omstændigheder navnlig kan indtræffe som følge af politisk ustabilitet, vejrforhold, der er uforenelige med gennemførelsen af den pågældende flyvning, sikkerhedsrisici, uforudsete sikkerhedsproblemer eller strejker, der berører det transporterende luftfartsselskabs drift. 

Efter styrelsens opfattelse var der i sagen tale om usædvanlige omstændigheder, der ikke kunne have været undgået, selv om alle rimelige forholdsregler var blevet truffet.  

Det var ombudsmandens opfattelse, at sygdom hos et enkelt medlem af kabinepersonalet i en sag som den foreliggende ikke kunne anses for en ”usædvanlig omstændighed” efter artikel 5, stk. 3. Allerede derfor var han ikke enig i styrelsens afgørelse om, at borgeren ikke var berettiget til kompensation for flyforsinkelsen. 

(Sag nr. 16/01181)