FOB 2017-24

Afgørelser vedrørende en læge, der havde fået kritik af Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn, kunne ikke undtages fra aktindsigt

17-07-2017

 

 

En borger klagede til ombudsmanden over, at Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn havde givet hende afslag på aktindsigt i nogle afgørelser, der tidligere havde været offentliggjort på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside i medfør af reglerne om offentliggørelse af afgørelser i klagesager på sundhedsområdet. Afgørelserne havde været offentliggjort i anonymiseret form i forhold til patienterne, men uden anonymisering af lægen. 

Disciplinærnævnet havde i afgørelserne udtalt kritik af lægen i forbindelse med hans sundhedsfaglige virksomhed som privatpraktiserende speciallæge i psykiatri. 

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn havde i afgørelsen om aktindsigt henvist til offentlighedslovens § 30, nr. 1, hvorefter retten til aktindsigt ikke omfatter oplysninger om enkeltpersoners private, herunder økonomiske, forhold. Det var i den forbindelse nævnets vurdering, at hensynet til beskyttelsen af lægen som privatpraktiserende speciallæge er blandt de beskyttelseshensyn, der er omfattet af bestemmelsen. 

Ombudsmanden bad på baggrund af klagen disciplinærnævnet om en udtalelse. I brevet til nævnet redegjorde ombudsmanden for gældende ret på området. Ombudsmanden bemærkede bl.a., at det er fast antaget i den juridiske litteratur og praksis, at oplysninger om disciplinære forhold, herunder disciplinærreaktioner, i almindelighed ikke har karakter af fortrolige oplysninger, medmindre oplysningerne udspringer af forhold i den ansattes privatliv, eller hvis pligttilsidesættelsen tillige er strafbar. Det gælder, uanset om den pågældende er offentligt ansat eller privatansat. 

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn genoptog sagen i lyset af ombudsmandens høring og imødekom aktindsigtsanmodningen fuldt ud.  

Ombudsmanden afsluttede på den baggrund sin behandling af sagen.  

(Sag nr. 17/02425)