FOB 2017-23

Videregivelse af dokument fra kommunal selvstyrehavn til kommunen var ekstern

22-08-2017

 

 

Ombudsmanden modtog tre klager over, at den kommunale selvstyrehavn Vejle Havn havde meddelt afslag på aktindsigt i en rapport udarbejdet af havnens administration. 

Rapporten, der handlede om muligt misbrug af havnens aktiver og var udarbejdet i fortsættelse af et revisionsfirmas undersøgelse, blev af Vejle Havn undtaget fra aktindsigt under henvisning til offentlighedslovens § 23, stk. 1, nr. 1, hvorefter retten til aktindsigt ikke omfatter dokumenter, der ikke har været afgivet til udenforstående.  

Vejle Havn havde efter det oplyste videregivet rapporten til Koncern HR og Løn i Vejle Kommune, som havde journaliseret den på personalesager vedrørende havnens medarbejdere med henblik på indberetning af eventuel skattepligtig værdi af stedfundne rejser mv. til skattemyndighederne. Det fremgik i den forbindelse, at Koncern HR og Løn i Vejle Kommune varetager personaleadministrative opgaver for medarbejdere i Vejle Havn. 

Ombudsmanden udtalte, at en kommunal selvstyrehavn ikke kan anses for en del af den kommunale forvaltning, men derimod er en selvstændig myndighed. Vejle Kommune måtte dermed i forhold til Vejle Havn anses for ”udenforstående” i § 23, stk. 1, nr. 1’s forstand. Ombudsmanden lagde bl.a. vægt på, at kommunale selvstyrehavne har hjemmel i havneloven og ikke i kommunestyrelsesloven, og at selvstyrehavne inden for de overordnede økonomiske rammer, som kommunalbestyrelserne har fastlagt, kan råde selvstændigt over deres midler.  

Endvidere var det ombudsmandens opfattelse, at rapporten ved modtagelsen i Vejle Kommune måtte anses for afgivet til kommunen. Ombudsmanden lagde i den forbindelse til grund, at personalesager vedrørende medarbejdere i Vejle Havn – og dermed de dokumenter, der er journaliseret på sagerne – i praksis er tilgængelige for medarbejdere i Vejle Kommune.  

Ombudsmanden henstillede herefter til Vejle Havn at foretage en ny vurdering af adgangen til aktindsigt i rapporten. 

Vejle Havn revurderede sagen og udleverede herefter rapporten.

(Sagerne 16/04354, 16/03800 og 16/04786)