FOB 2017-32

Behandlingen af sager om bevis for og bevarelse af dansk indfødsret

15-09-2017

 

 

I forlængelse af to forudgående undersøgelser af behandlingen af og sagsbehandlingstiderne i sager om bevis for og bevarelse af dansk indfødsret bad Folketingets Ombudsmand i begyndelsen af 2017 Udlændinge- og Integrationsministeriet om nye oplysninger og tal for sagerne for 2016. 

Udlændinge- og Integrationsministeriet oplyste i den anledning, at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid fra 2015 til 2016 var steget fra 12 til 12,8 måneder, og at ministeriet i 2016 modtog 188 flere ansøgninger, end ministeriet afgjorde. 

Ombudsmanden konstaterede, at der pr. 1. april 2016 verserede 137 sager, som var mere end 1½ år gamle, og at antallet af verserende sager, som havde været til behandling i mere end ét år, fra den 1. april 2016 til den 15. marts 2017 var steget med ca. 37 pct. 

Ombudsmanden udtalte, at der – uanset at der længe havde været fokus på området – fortsat verserede et stort antal sager om bevis for og bevarelse af dansk indfødsret, og at sagsbehandlingstiderne generelt var for lange. Det fandt ombudsmanden beklageligt. 

Det fremgik af det danske pas, at en ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret skulle indgives mellem det fyldte 21. og 22. år. Af Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside fremgik det imidlertid, at ansøgningen i visse tilfælde – henset til den aktuelle sagsbehandlingstid – burde indgives mellem det fyldte 20. og 21. år.  

Ombudsmanden fandt det uhensigtsmæssigt, at der – fortsat – ikke var overensstemmelse mellem pas-vejledningen og den vejledning, der fandtes på hjemmesiden, og at pas-vejledningen således ikke i alle tilfælde var retvisende. 

Ombudsmanden noterede sig samtidig, at Udlændinge- og Integrationsministeriet ville drøfte med Justitsministeriet, om der i passet blot kunne henvises til den aktuelle og retvisende vejledning på hjemmesiden. 

Udlændinge- og Integrationsministeriet oplyste efterfølgende, at ministeriet i maj 2017 havde iværksat nogle nye tiltag, som havde medført faldende sagsbehandlingstider og nedbragt sagsbeholdningen. Ministeriet oplyste dog, at det fortsat var forventningen, at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i sagerne ville være ca. 12 måneder. Ombudsmanden kvitterede for underretningen, men fastholdt sin kritik af, at sagsbehandlingstiderne generelt var for lange. 

(Sag nr. 17/00124)