FOB 2017-3

Oplysninger i forskningsevalueringsrapport kunne på det foreliggende grundlag ikke undtages fra aktindsigt efter § 33, nr. 5, i offentlighedsloven

26-01-2017

 

 

En journalist klagede til ombudsmanden over, at Danmarks Tekniske Universitet (DTU) og Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte (tidligere Styrelsen for Videregående Uddannelser) havde undtaget oplysninger i en forskningsevalueringsrapport fra aktindsigt efter offentlighedslovens § 33, nr. 5.  

Evalueringen var foretaget af fem eksterne forskere, og myndighederne anførte over for ombudsmanden, at aktindsigt i den konkrete evalueringsrapport ville medføre en nærliggende fare for, at DTU fremadrettet ikke kunne sikre en kritisk faglig og reel bedømmelse af den forskning, som blev foretaget ved universitetet. Myndighederne henviste også til, at der var et hensyn at tage til de forskere og forskergrupper, hvis arbejde var blevet vurderet i evalueringsrapporten, da deres meritering kunne blive påvirket. Endelig henviste myndighederne til hensynet til de forskere, der havde foretaget evalueringen.  

Ombudsmanden udtalte, at bestemmelsen i § 33, nr. 5, i offentlighedsloven er tiltænkt et snævert anvendelsesområde og derfor kun finder anvendelse, når hemmeligholdelse må anses for klart påkrævet, og der er en nærliggende fare for, at de beskyttelsesværdige interesser vil lide skade af betydning.  

Det var ombudsmandens opfattelse, at hensynet til at sikre tilstrækkelig kvalitet i den forskning, som udføres ved et universitet, kunne være sagligt at varetage i vurderingen af, om der kunne gives afslag på aktindsigt efter § 33, nr. 5. Det var dog samtidig ombudsmandens opfattelse, at det, som myndighederne havde anført om, at DTU ikke i fremtiden ville kunne sikre en kritisk faglig og reel bedømmelse, var for generelt og udokumenteret. Vurderingen var således ikke nærmere underbygget, f.eks. af udtalelser fra de forskere, der deltog i evalueringen, eller af andre konkrete oplysninger om, hvad der er almindelig praksis med hensyn til fortrolighed om evalueringer af forskning. 

Ombudsmanden henstillede derfor til Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte at genoptage sagen med henblik på fornyet behandling af spørgsmålet om aktindsigt i evalueringsrapporten.  

(Sag nr. 16/03048)