FOB 2017-14

Kritik af sagsbehandlingstider efter omorganisering og af den tid, det tog at nedbringe sagsbehandlingstiderne

13-02-2017

 

 

Som led i en omorganisering var politikredsenes sager om kørekort, Automatisk Trafikkontrol, tilladelser og våben blevet samlet hos henholdsvis Københavns Vestegns Politi, Administrativt Center Øst, og Midt- og Vestjyllands Politi, Administrativt Center Vest. Ombudsmanden indledte af egen drift undersøgelser af de to administrative centres sagsbehandlingstider og fulgte i en periode med i udviklingen i sagsbehandlingstiderne. 

Ombudsmanden konstaterede på den baggrund, at der var flere og til dels samvirkende årsager til den sagsophobning, der havde fundet sted i centrene – og den deraf følgende stigning i sagsbehandlingstiderne.  

Bl.a. konstaterede ombudsmanden, at der tilsyneladende ikke var blevet taget højde for det ressourcetræk, der ville være forbundet med etableringen af centrene, f.eks. som følge af oplæring af nye medarbejdere og etablering af nye og/eller ændrede sags- og arbejdsgange. Der var desuden urealistiske forventninger til, hvornår der ville opnås en rationaliseringsgevinst som følge af omorganiseringen. Det fremgik således, at der i forbindelse med oprettelsen af de to centre blev indregnet en effektiviseringsgevinst på 15 procent allerede det første år. 

Ombudsmanden udtalte, at de fejlvurderinger, der var blevet foretaget i forbindelse med etableringen af de to centre, havde resulteret i, at sagsbehandlingstiderne i en lang periode væsentligt havde oversteget det acceptable i et stort antal sager. Det havde haft konsekvenser for et betydeligt antal borgere, hvilket ombudsmanden fandt beklageligt. 

Efter ombudsmandens opfattelse vil det i forbindelse med store omorganiseringer og omstruktureringer efter omstændighederne kunne accepteres, at der går en vis, begrænset tid, før sagsbehandlingstiden når et normalt og acceptabelt niveau. Dette tidsrum var dog klart overskredet i det konkrete tilfælde, hvor det havde taget to år og tre måneder at opnå normal drift i begge centre.  

(Sag nr. 15/01852 og 15/04332)