FOB 2017-7

Skærpede karakterkrav på hjemmeside til udenlandske tandlæger savnede hjemmel

02-08-2017

 

 

Styrelsen for Patientsikkerhed og Sundheds- og Ældreministeriet afslog at godkende en udenlandsk tandlæges danskkundskaber, i forbindelse med at han ønskede at opnå autorisation som tandlæge og tilladelse til selvstændigt virke i Danmark.

Det fremgik af bekendtgørelsen på området, at tandlægen skulle ”bestå” en prøve i sproglige/kommunikative kompetencer (dansk sprogtest).  

Styrelsen for Patientsikkerhed og ministeriet krævede, at tandlægen bestod sprogtesten med minimum karaktererne 7 og 10. Det fremgik af styrelsens hjemmeside.  

Tandlægen havde bestået en dansk sprogtest, men ikke med minimum karaktererne 7 og 10.  

Tandlægen klagede til ombudsmanden, som udtalte, at bekendtgørelsens ordlyd ”bestået” må forstås som bestået med karakteren 02. Der var derfor ikke hjemmel i bekendtgørelsen til at indfortolke et højere karakterniveau end 02 over for tandlægen. Derudover fandt ombudsmanden anledning til at bemærke, at en myndighed ikke kan anvende sin hjemmeside til at fastsætte nye krav til (eller rettigheder for) borgerne.  

Styrelsen for Patientsikkerhed har nu ændret den pågældende bekendtgørelse således, at kravene til karakter- og prøveniveau fremgår direkte af bekendtgørelsen. 

(Sag nr. 15/04805)