Ombudsmandsbesøg resulterer i udvalg om magtanvendelse over for børn og unge

04-07-2013

Et nyt regeringsudvalg skal beskrive udfordringerne ved brug af magt over for børn og unge i døgntilbud, opholdssteder og plejefamilier. Desuden skal udvalget komme med forslag til nye regler, hvis det er relevant. 

Udvalget nedsættes efter, at Folketingets Ombudsmand har været på tilsyn på en række socialpædagogiske opholdssteder og rejst spørgsmål over for Social- og Integrationsministeriet om reglerne for magtanvendelse. Ombudsmanden har under sine tilsynsbesøg bl.a. fokus på børns og unges rettigheder. 

”Efter vores tilsynsbesøg er det min opfattelse, at reglerne om brug af magt er uklare. Det er hverken godt for børnene og de unge eller for de professionelle voksne omkring dem. Derfor er det meget tilfredsstillende, at der nu nedsættes et magtanvendelsesudvalg, som skal tage de første skridt mod større klarhed på området,” siger Folketingets Ombudsmand, Jørgen Steen Sørensen. 

Under ombudsmandens tilsynsbesøg kom det bl.a. frem, at visse opholdssteder anmoder de unge om at aflægge urinprøver, hvis der er mistanke om, at de har taget stoffer. I visse tilfælde begrænses de unges brug af og adgang til bl.a. mobiltelefon, computer og internet.  Af husregler, som ombudsmanden har modtaget, fremgår f.eks., at mobiltelefonen, hvis den bliver brugt til trusler og andet uhensigtsmæssigt, bliver inddraget, og at de unge om fredagen først får deres mobiltelefon, når de har rengjort deres værelse. 

Formanden for det kommende udvalg bliver Jens Møller, der er jurist og har været direktør hos ombudsmanden siden 2004. Han har desuden i årenes løb været sekretær for, medlem af og formand for en række råd, nævn og udvalg.  

Se ombudsmandens henvendelse til Social- og Integrationsministeriet og udvalgets kommissorium

For flere kommentarer kontakt: 

Folketingets Ombudsmand, Jørgen Steen Sørensen, telefon 20 33 97 52 

Afdelingschef Morten Engberg, telefon 33 13 25 12. 

 

FAKTA

Ifølge kommissoriet skal udvalget: 

 • Beskrive de etiske, juridiske og praktiske udfordringer på magtanvendelsesområdet i forhold til døgntilbud og opholdssteder til børn og unge og i forhold til børn og unge boende hos plejefamilier.
   
 • Analysere det eksisterende hjemmelsgrundlag for magtanvendelse.
   
 • Analysere de behov for tiltag på området, der efterlyses af henholdsvis børn og unge, de ansvarlige institutioner og plejefamilier.
   
 • Komme med anbefalinger til konkrete forslag til løsninger på udfordringerne.
   
 • Hvis det vurderes relevant, udarbejde nye forslag til regler om magtanvendelse, der sikrer de redskaber, som er nødvendige på anbringelsessteder og i plejefamilier under hensyntagen til barnets retssikkerhed.
   
 • Vurdere, om der er særlige grupper, der har særlige behov, herunder børn med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

 

Folketingets Ombudsmand foretager regelmæssige tilsynsbesøg bl.a. på steder, hvor mennesker er eller kan blive berøvet deres frihed. Tilsynsbesøgene sker dels som led i Folketingets Ombudsmands almindelige tilsynsvirksomhed efter § 18 i ombudsmandsloven (lovbekendtgørelse nr. 349 af 22. marts 2013) dels i henhold til den valgfri protokol til FN-konventionen mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf (bekendtgørelse nr. 38 af 27. oktober 2009). Ombudsmandens arbejde efter protokollen udføres i samarbejde med DIGNITY – Dansk Institut Mod Tortur og Institut for Menneskerettigheder. Desuden foretager ombudsmandens børnekontor også tilsynsbesøg.