Ombudsmanden har rejst spørgsmål om børns og unges rettigheder

11-01-2013

Er det lovligt, at et opholdssted begrænser de unges brug af og adgang til mobiltelefoner eller computere? Må et opholdssted kræve, at en ung aflægger en urinprøve? Og hvordan skal prøven aflægges? 

Det er nogle af de generelle spørgsmål, som ombudsmanden i øjeblikket drøfter med Social- og Integrationsministeriet. 

Baggrunden er, at ombudsmandens arbejde mod nedværdigende behandling havde børn og unge, der var eller kunne blive frihedsberøvet, som fokusområde i 2011. Det fremgår af den netop offentliggjorte årsrapport for 2011 om de såkaldte OPCAT-besøg. 

"Vi har under vores tilsynsbesøg registreret visse rutiner, som vi nu er i gang med at se nærmere på. Børn og unge i Danmark skal naturligvis behandles i overensstemmelse med danske og internationale regler," siger Folketingets Ombudsmand, Jørgen Steen Sørensen. 

Ombudsmanden har også rejst en række andre spørgsmål over for de relevante myndigheder. Det drejer sig bl.a. om spørgsmål om retsgrundlaget for ransagning og beslaglæggelse i psykiatriske institutioner og om mindreåriges retsstilling i forbindelse med tvang i psykiatrien. 

Ombudsmanden understreger, at han generelt har fået et positivt indtryk efter sine besøg. I årsrapporten hedder det: 

”Det overordnede indtryk var, at de besøgte institutioner var præget af faglig dygtighed og respekt over for børnene, de unge og andre brugere, og at brugerne blev behandlet godt og med en vidtstrakt hensyntagen til deres individuelle behov.” 

Ombudsmanden vil orientere offentligheden, når drøftelserne om de nævnte spørgsmål er afsluttet. 

 

For flere kommentarer kontakt: 

Folketingets Ombudsmand, Jørgen Steen Sørensen, telefon 33 43 54 02 (20 33 97 52) 

Kommitteret Jon Andersen, telefon 33 43 54 24.

  

FAKTA 

Folketingets Ombudsmand er udpeget af den danske regering til regelmæssigt at besøge steder, hvor mennesker er eller kan blive berøvet deres frihed, for at forebygge bl.a. nedværdigende behandling. Besøgene sker i henhold til en FN-protokol (bekendtgørelse nr. 38 af 27. oktober 2009 om den valgfri protokol til FN-konventionen mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf – på engelsk The Optional Protocol to the Convention Against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment forkortet OPCAT). Ombudsmandens arbejde efter protokollen udføres i samarbejde med DIGNITY Dansk Institut mod Tortur og Institut for Menneskerettigheder. 

Formålet med sådanne besøg er at forebygge, at mennesker, der er eller kan blive berøvet deres frihed, udsættes for tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf.