For kort tid til afsked med klassekammerater

26-02-2013

At blive taget ud af sin klasse for at modtage enkeltmandsundervisning er en stor ændring i et barns dagligdag. Derfor skal barnet have mulighed for at tage ordentlig afsked med sin klasse og tid til at indstille sig på den nye situation. Det er essensen af en ny udtalelse fra Folketingets Ombudsmand.  

”Der kan være gode grunde til at tage et barn ud af en klasse og tildele det enkeltmandsundervisning. Men den enkelte skole bør altid forsøge at foretage skiftet så skånsomt som muligt for barnet,” siger Folketingets Ombudsmand, Jørgen Steen Sørensen, og henviser til FN’s børnekonvention, artikel 3, stk. 1, hvor der står: ”I alle foranstaltninger vedrørende børn, hvad enten disse udøves af offentlige eller private institutioner for socialt velfærd, domstole, forvaltningsmyndigheder eller lovgivende organer, skal barnets tarv komme i første række.”
 

Manglede kommunens godkendelse 

Ombudsmandens udmelding kommer i forbindelse med en konkret sag, hvor en far til en elev i 1. klasse klagede til ombudsmanden, fordi skolelederen med kort varsel havde besluttet, at drengen ikke længere skulle undervises i sin klasse, men i stedet modtage såkaldt midlertidig enkeltmandsundervisning i 10 timer om ugen. Den midlertidige enkeltmandsundervisning skulle fortsætte, indtil der kunne findes et passende skoletilbud til drengen. 

Drengens forældre modtog skolelederens afgørelse en torsdag, og drengen skulle begynde på den midlertidige enkeltmandsundervisning om mandagen. Ombudsmanden mener, at det varsel var for kort, og at skolen i højere grad ville have tilgodeset drengens tarv, hvis den havde givet et lidt længere varsel. 

”At gå fra at være en del af en klasse til slet ikke at være i nogen klasse er et stort skifte i et barns liv. Forældrene har brug for tid til at tale med deres barn om skolens beslutning, og hvad der kommer til at ske. Forældrene og barnet har også brug for tid til at planlægge en god afsked med barnets klasse – for det barn, som skal tage afsked med sin klasse, vil have et naturligt behov for at sige farvel til sine lærere og ikke mindst klassekammeraterne,” siger Folketingets Ombudsmand, Jørgen Steen Sørensen. 

I sagen udtaler ombudsmanden desuden, at skolelederens beslutning om, at drengen skulle modtage midlertidig enkeltmandsundervisning, var en afgørelse i forvaltningslovens forstand, og at det brev, som skolelederen havde sendt til drengens forældre, derfor burde have indeholdt en henvisning til de retsregler, som afgørelsen var truffet i henhold til. Kommunen havde i øvrigt ikke godkendt beslutningen, hvilket er et krav ifølge reglerne. 

Læs hele udtalelsen

For yderligere oplysninger: 

Folketingets Ombudsmand, Jørgen Steen Sørensen, tlf. 20 33 97 52. 

Specialkonsulent Christina Ladefoged, ombudsmandens børnekontor, tlf. 33 13 25 12. 

 

FAKTA: 

Midlertidig enkeltmandsundervisning er reguleret i § 13, stk. 2, i bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand (bekendtgørelse nr. 380 af 28. april 2012), hvor der står: 

”§ 13. (…)

Stk. 2. En elev kan i ganske særlige tilfælde med kommunalbestyrelsens eller regionsrådets godkendelse midlertidigt modtage al undervisning som enkeltmandsundervisning. Undervisningstimetallet kan i så fald nedsættes under det i medfør af folkeskolelovens § 16, stk. 1, fastsatte mindste antal årlige undervisningstimer. Det samme gælder det fastsatte mindste antal årlige undervisningstimer for 10. klasse på 840 undervisningstimer årligt. Kommunalbestyrelsen skal uden ophør undersøge muligheden for at henvise eleven til et egnet tilbud på en almindelig folkeskole, en specialskole eller i et regionalt undervisningstilbud m.v.”