Ombudsmanden tilfreds med mere klar retsstilling for adoptivbørn

06-08-2013

Adoptivbørn, der har haft et egentligt familieliv med deres biologiske forældre, før de kom til Danmark, kan nu glæde sig over, at deres rettigheder er blevet mere klare. Det mener Folketingets Ombudsmand, der erklærer sig enig i konklusionerne i en udtalelse fra Ankestyrelsen, Familieretsafdelingen. 

”Det har været uklart, om netop adoptivbørn, der har haft et egentligt familieliv med deres biologiske forældre før adoptionen, også har mulighed for at have kontakt med deres biologiske forældre, efter at de er adopteret. Derfor rejste jeg spørgsmålet over for Ankestyrelsen og Social- og Integrationsministeriet”, siger Jørgen Steen Sørensen. ”Jeg er glad for, at Ankestyrelsens med sin udtalelse har bidraget væsentligt til afklaringen af retstilstanden på området. Den endelige afklaring må dog finde sted i forbindelse med min behandling af eventuelle konkrete sager.” 

Ombudsmanden peger samtidig på, at der fremadrettet ligger et stykke arbejde hos kommunerne og Statsforvaltningen med at få sat sig ind i reglerne og sikre, at ikke mindst anbragte adoptivbørns ønsker om kontakt med deres biologiske forældre bliver hørt, og at børnene bliver vejledt korrekt. 

”Reglerne er ikke ukomplicerede, så derfor har jeg bedt Social- og Integrationsministeriet om at oplyse, om der vil blive udarbejdet en vejledning, der beskriver adoptivbørns retsstilling”, siger Jørgen Steen Sørensen. 

Konklusionerne

En af konklusionerne i Ankestyrelsens udtalelse er, at et adoptivbarn, der er anbragt uden for hjemmet, har adgang til samvær og kontakt med sine oprindelige biologiske forældre inden for de rammer, som servicelovens regler om kontakt til familie og netværk giver mulighed for. 

Ifølge servicelovens § 71, stk. 1, har barnet og den unge under anbringelsen uden for hjemmet ret til samvær og kontakt med forældre og netværk, herunder søskende, bedsteforældre, øvrige familiemedlemmer, venner m.v. Ud fra en vurdering af, hvad der er barnets og den unges bedste, skal kommunalbestyrelsen sørge for, at forbindelsen mellem barnet eller den unge og forældrene og netværket holdes ved lige. Det vil afhænge af en konkret vurdering, hvem der er en del af barnets netværk. 

En anden konklusion er, at når et adoptivbarn bor hjemme hos sine adoptivforældre, har adoptivforældrene ret til at regulere barnets kontakt med adoptivbarnets oprindelige biologiske familie. Men de biologiske forældre har i helt særlige tilfælde mulighed for at få fastsat samvær eller anden form for kontakt med adoptivbarnet i medfør af forældreansvarslovens § 20 a. 


For yderligere oplysninger kontakt:  

Folketingets Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen, tlf. 20 33 97 52 

Specialkonsulent Christina Ladefoged, ombudsmandens børnekontor, tlf. 33 13 25 12

 

SAGENS FORLØB

I slutningen af november 2012 rejste ombudsmanden på eget initiativ sagen om adoptivforældres ret til at regulere deres adoptivbarns kontakt til dets oprindelige biologiske forældre. Det skete på baggrund af en række avisartikler.

Ombudsmanden bad Ankestyrelsen, Familieretsafdelingen, om en udtalelse. Se ombudsmandens brev til Ankestyrelsen, Familieretsafdelingen her. Ombudsmanden modtog udtalelsen den 11. april 2013. Udtalelsen findes her.

Ombudsmanden er enig med Ankestyrelsen, Familieretsafdelingen, i en række centrale konklusioner i udtalelsen og afslutter nu sin behandling af sagen. Se ombudsmandens afsluttende brev til Ankestyrelsen, Familieretsafdelingen her.