Skarp kritik af Forsvarsministeriet i sag om aktindsigt i Irak-dokumenter

10-09-2013

”Helt uacceptabelt”. Sådan karakteriserer ombudsmanden, at Forsvarsministeriet var 1 år og 7 måneder om at tage stilling til en anmodning om aktindsigt fra en journalist i dokumenter vedrørende tilbageholdte personer i Irak. 

Da ministeriet endelig tog stilling til anmodningen, var undersøgelseskommissionen vedrørende den danske krigsdeltagelse i Irak og Afghanistan nedsat, og ministeriet kunne derfor ikke uden undersøgelseskommissionens samtykke give aktindsigt. 

Forsvarsministeriet skrev til journalisten, at ministeriet var indstillet på at give aktindsigt i dokumenterne, men da undersøgelseskommissionen afslog at give samtykke, kunne dette ikke lade sig gøre. Journalisten fik derfor ikke aktindsigt. 

”Mere end halvandet år er naturligvis alt for længe at vente på et svar, når man anmoder om aktindsigt. Det skærpende ved denne sag er, at den lange ventetid i sidste ende kan have betydet, at journalisten slet ikke fik sin aktindsigt,” siger Folketingets Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen. 

Ny instruks i Forsvarsministeriet
Journalisten havde i klagen til ombudsmanden skrevet, at han var bekymret for, at Forsvarsministeriet bevidst trænerede (forhalede) sagen for at forhindre aktindsigt i dokumenterne. Ombudsmanden har efter sin gennemgang af sagen ikke grundlag for at fastslå, at der har foreligget bevidst trænering, men i udtalelsen udtrykker han forståelse for journalistens bekymring. 

”Det er meget uheldigt, at Forsvarsministeriet i kraft af sin lange sagsbehandlingstid er kommet i en situation, hvor spørgsmålet om bevidst trænering overhovedet kan opstå,” siger Folketingets Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen. 

Bl.a. på baggrund af den konkrete sag har Forsvarsministeriet udarbejdet en intern instruks for behandling af anmodninger om aktindsigt. Det fremgår af et brev til ombudsmanden fra Forsvarsministeriets departementschef. 

Ombudsmanden har underrettet Folketingets Retsudvalg og forsvarsministeren om sagen. Det er sket med henvisning til ombudsmandslovens § 24 om fejl og forsømmelser af større betydning. Ombudsmanden har endvidere underrettet Folketingets Forsvarsudvalg. 

Ombudsmandens afsluttende udtalelse kan læses her

For yderligere oplysninger: Folketingets Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen, tlf. 20 33 97 52 

 

SAGENS FORLØB 

Den 9. december 2011 bad en journalist Forsvarsministeriet om aktindsigt i bl.a. indberetninger om overgreb på tilbageholdte i Irak, som ikke har været i dansk varetægt. Kort efter kvitterede ministeriet for modtagelsen af anmodningen. 

Af regeringsgrundlaget ”Et Danmark, der står sammen” fra oktober 2011 fremgik det, at regeringen ville nedsætte en undersøgelseskommission til undersøgelse af den danske krigsdeltagelse i Irak og Afghanistan, og et udkast til kommissorium blev præsenteret i april 2012. 

Den 9. oktober 2012 klagede journalisten til ombudsmanden, da journalisten endnu ikke havde fået svar fra Forsvarsministeriet på sin anmodning om aktindsigt. 

Den 7. november 2012 blev undersøgelseskommissionen vedrørende den danske krigsdeltagelse i Irak og Afghanistan formelt nedsat. 

Den 8. maj 2013 traf ministeriet en foreløbig afgørelse om aktindsigt. Ministeriet var indstillet på at give journalisten aktindsigt, men skulle først have samtykke fra undersøgelseskommissionen. Det fremgår af lov om undersøgelseskommissioner. 

Den 27. juni 2013 afslog undersøgelseskommissionen at give samtykke. 

Den 3. juli 2013 afslog ministeriet på den baggrund at udlevere dokumenterne.