Ombudsmanden efterlyser reelle og varige forbedringer i Justitsministeriets svartider i sager om aktindsigt

02-07-2018

Journalister og andre, der søger om aktindsigt i Justitsministeriet, må i mange tilfælde vente alt for længe på svar. I 2017 var næsten hver 10. sag mere end 100 arbejdsdage undervejs. Heraf strakte flere sig over mere end 200 arbejdsdage. 

Problemstillingen har været aktuel i flere år, og derfor udtrykker Folketingets Ombudsmand nu alvorlig bekymring over for Justitsministeriet. Samtidig beder han ministeriet om en redegørelse, der konkret viser, hvordan ministeriet får løst problemet. 

”Hurtig behandling af sager om aktindsigt handler ikke kun om at overholde nogle formelle regler. Det handler også om at understøtte hele offentlighedslovens formål. Når en journalist må vente lang tid på svar i en aktuel sag, kan det i en række tilfælde mere eller mindre være det samme som at få afslag,” siger ombudsmand Jørgen Steen Sørensen. Han peger på, at nogle af de sager i undersøgelsen, der har ligget længst, bl.a. har drejet sig om spørgsmål af betydelig offentlig interesse. F.eks. etablering af ny politiskole, udsendelse af afviste asylansøgere og forhold vedrørende terror. 

Reelle og varige forbedringer
Ombudsmanden undersøgte også Justitsministeriets sagsbehandlingstider tilbage i 2016. Dengang erkendte ministeriet problemerne og meddelte ombudsmanden, at der ville blive taget en række initiativer til at nedbringe sagsbehandlingstiderne. 

I en ny undersøgelse af situationen i 2017 konkluderer ombudsmanden, at der siden da kun er sket mindre forbedringer. 

Ombudsmanden har derfor bedt Justitsministeriet om at sikre sig, at der nu kommer reelle og varige forbedringer på området. 

Ombudsmanden har orienteret Folketingets Retsudvalg om sagen.
 

Se ombudsmandens brev af 2. juli 2018 til Justitsministeriet her.
 

Yderligere oplysninger: 

Folketingets Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen, telefon 20 33 97 52 

Souschef Kristine Hedegaard, telefon 33 13 25 12
 

FAKTA 

OFFENTLIGHEDSLOVENS REGLER 

  • I offentlighedsloven er der fastsat følgende om sagsbehandlingstiden, når der anmodes om aktindsigt:
    ”Vedkommende myndighed m.v. afgør snarest, om en anmodning om aktindsigt kan imødekommes. En anmodning om aktindsigt skal færdigbehandles inden 7 arbejdsdage efter modtagelsen, medmindre dette på grund af f.eks. sagens omfang eller kompleksitet undtagelsesvis ikke er muligt. ...” 
  • Det følger af forarbejderne til loven, at de mest omfattende eller komplicerede sager skal tilstræbes at være færdigbehandlet inden for 40 arbejdsdage
  • I sager, hvor en klageinstans, f.eks. Justitsministeriet, behandler en klage over afslag på aktindsigt, er der i offentlighedsloven fastsat følgende:
    ”Klageinstansen skal inden 20 arbejdsdage efter modtagelsen af en klage over en afgørelse om aktindsigt have færdigbehandlet klagen, medmindre dette på grund af f.eks. sagens omfang eller kompleksitet ikke er muligt.”
     

NOGLE TAL FOR JUSTITSMINISTERIETS SAGSBEHANDLINGSTIDER 

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i førsteinstanssager: 

Justitsministeriet traf i 2017 afgørelse i 334 sager. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid var 29 arbejdsdage. 

19 pct. af sagerne blev ikke afsluttet inden for 40 arbejdsdage. 

8 pct. af sagerne endte med at have en sagsbehandlingstid på mere end 100 arbejdsdage. 

3 pct. af sagerne endte med at have en sagsbehandlingstid på over 200 arbejdsdage. Sagen med den længste sagsbehandlingstid endte med være under behandling i 308 arbejdsdage. 

Pr. 1. januar 2018 havde Justitsministeriet 20 verserende aktindsigtssager. Den gennemsnitlige liggetid var 63 arbejdsdage. 

13 af de 20 sager havde været under behandling i over 40 arbejdsdage. Tre sager havde været under behandling i over 100 arbejdsdage (henholdsvis 122, 128 og 277 arbejdsdage). 

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i klageinstanssager: 

Justitsministeriet traf i 2017 afgørelse i 37 klagesager. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid var 71 arbejdsdage. 

76 pct. af sagerne blev ikke blev afsluttet inden for 20 arbejdsdage. 

24 pct. af sagerne var under behandling i over 100 arbejdsdage. Sagen med den længste sagsbehandlingstid var under behandling i 253 arbejdsdage. 

Pr. 1. januar 2018 havde Justitsministeriet 11 verserende klagesager. Den gennemsnitlige liggetid var 59 arbejdsdage. 

Alle 11 sager havde været under behandling i 20 arbejdsdage eller mere. De to ældste sager havde været under behandling i henholdsvis 128 og 147 arbejdsdage.