Væsentlige fejl i Ry-sagen

05-10-2018

En 16-årig dreng i Ry blev den 6. februar 2017 udsat for et overfald med en brandbombe. Fire jævnaldrende drenge blev efterfølgende dømt som gerningsmænd i sagen. 

Efter at Folketingets Ombudsmand har undersøgt Skanderborg Kommunes og Mølleskolens indsats i årene forud for overfaldet, konkluderer han i en redegørelse følgende: 

  • Der er begået væsentlige fejl i sagen i forhold til reglerne i bl.a. offentlighedsloven om notat- og journaliseringspligt. 
  • Der er begået væsentlige fejl i sagen i forhold til reglerne i serviceloven om underretningspligt.

Ombudsmanden skriver i sin redegørelse bl.a. følgende: 

”Det er ikke i dag muligt at fastslå, i hvilken udstrækning korrekt efterlevelse af de nævnte regler ville have medvirket til at undgå det samlede forløb, som sagen fik, herunder episoden den 6. februar 2017. Men efter min opfattelse ville korrekt efterlevelse – alt andet lige – have været egnet til at medvirke til at undgå det.” 

Ombudsmanden kan – inden for rammerne af sit bedømmelsesgrundlag – ikke fastslå andre væsentlige fejl i sagen end de nævnte. 

Formålet med ombudsmandens undersøgelse har navnlig været at klarlægge, om der er begået juridiske fejl i sagen, som det kan være særlig vigtigt at være opmærksom på fremover for at undgå lignende tilfælde. 

Skanderborg Kommune og Mølleskolen har over for ombudsmanden redegjort for en række initiativer, der skal sikre, at reglerne om notat- og journaliseringspligt og reglerne om underretningspligt fremover bliver overholdt.
 

For yderligere oplysninger: 

Folketingets Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen, tlf. 20 33 97 52 

Områdechef Susanne Veiga, tlf. 33 13 25 12
 

Redegørelse i Ry-sagen (anonymiseret)

RY-SAGENS FORLØB

6. februar 2017 En 16-årig dreng bliver alvorligt forbrændt af en flaske med brændende benzin i Ry.
24. marts 2017 Nogle borgere i Ry henvender sig til Folketingets Ombudsmand med oplysninger i sagen.
18. april 2017  Ombudsmanden går ind i Ry-sagen.
16. juni 2017 Ombudsmanden modtager Skanderborg Kommunes udtalelse med et omfattende bilagsmateriale, herunder en udtalelse fra Mølleskolen.
  Ombudsmanden modtager løbende henvendelser fra borgere, der ønsker at bidrage til undersøgelsen. 
18. januar 2018 Ombudsmanden beder Skanderborg Kommune og Mølleskolen om en supplerende udtalelse.
14. marts 2018 Skanderborg Kommune og Mølleskolen sender en supplerende udtalelse til ombudsmanden. 
29. maj 2018 Skanderborg Kommune sender et tillæg til den supplerende udtalelse til ombudsmanden.