Problemer med SKATs inddrivelse har ført til manglende udbetaling af børnebidrag

06-07-2018

Enlige forældre har manglet børnebidrag, fordi SKAT ikke har inddrevet pengene hos barnets anden forælder. Det fremgår af en undersøgelse, som ombudsmanden netop har offentliggjort. 

Undersøgelsen viser, at de manglende børnebidrag steg gennem 2016 og 2017 og i maj 2017 udgjorde i alt ca. 215 mio. kr. Stigningen skyldes ifølge SKAT i vidt omfang nedlukningen af inddrivelsessystemet EFI i 2015. 

”Det er meget utilfredsstillende, at SKATs manglende inddrivelse af børnebidrag har gjort, at enlige forældre i stadigt større omfang har måttet vente på penge, som de skal bruge til at forsørge deres børn. Det går ud over børn både i Danmark og i udlandet og kan have mærkbare konsekvenser for de berørte familier”, siger ombudsmand Jørgen Steen Sørensen. 

Det fremgår af undersøgelsen, at der har været flere grunde til SKATs problemer på området. SKAT var således nødsaget til på ny i 2017 at sætte inddrivelsen af børnebidrag i bero i næsten tre måneder, fordi der opstod tvivl om opgørelsen af de skyldige bidrag. Endvidere fik SKAT i sin prioritering af inddrivelsen ikke taget højde for bidrag, som er tilkendt efter udenlandsk lovgivning. 

Ombudsmanden har nu bedt Gældsstyrelsen, som den 1. juli 2018 har overtaget ansvaret for området fra SKAT, om yderligere oplysninger om status for inddrivelsen af disse børnebidrag.
 

Ombudsmandens udtalelse kan læses her.
 

For yderligere oplysninger: 

Folketingets Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen, tlf.nr. 20 33 97 52. 

Områdechef Johannes Martin Fenger, tlf.nr. 33 13 25 12.
 

FAKTA  

1. Reglerne om børnebidrag og inddrivelse heraf fremgår bl.a. af lov om børns forsørgelse (lovbekendtgørelse nr. 1815 af 23. december 2015).

Når et barn ikke bor sammen med begge sine forældre, kan den forælder, der afholder udgifterne til barnets forsørgelse, søge Statsforvaltningen om at få fastsat et bidrag til barnets forsørgelse fra den anden forælder. Bidraget fastsættes som udgangspunkt til et normalbidrag, der – afhængig af bidragsyderens indkomstforhold – kan forhøjes.

2. Hvis bidragsyderen ikke betaler bidraget, kan bidragsmodtageren henvende sig til Udbetaling Danmark, der udbetaler normalbidraget (dvs. at Udbetaling Danmark udlægger bidraget forskudsvis). Udbetaling Danmark kan herefter kræve bidraget betalt af bidragsyderen.

Det er imidlertid kun normalbidrag til børn, der bor i Danmark, som Udbetaling Danmark kan udlægge forskudsvis.

3. Hvis bidragsyderen skal betale forhøjet børnebidrag, børnebidrag fastsat af Statsforvaltningen til et barn, der bor i udlandet, eller børnebidrag, der ikke er fastsat af Statsforvaltningen, (f.eks. børnebidrag fastsat efter lovgivningen i et andet land), kan bidragsmodtageren bede SKAT om at inddrive børnebidraget efter lov om inddrivelse af gæld til det offentlige (lovbekendtgørelse nr. 29 af 12. januar 2015 med senere ændringer).

Disse bidrag kan først udbetales til bidragsmodtageren af det offentlige, når SKAT har inddrevet pengene hos bidragsyderen.

4. Det er SKATs inddrivelse af de bidrag, som er nævnt under pkt. 3 ovenfor, som ombudsmandens undersøgelse handler om.

5. SKATs opgørelser viser, at antallet af skyldnere på området i 2016 steg med 2.491 fra 7.815 til 10.306. Fra begyndelsen af maj 2016 til udgangen af maj 2017 steg den samlede restance med ca. 38 mio. kr. fra ca. 177 mio. kr. til ca. 215 mio. kr.

Hertil kommer de bidrag, der ikke er udlagt forskudsvist, fordi barnet er bosat i udlandet eller fordi bidraget hviler på et udenlandsk retsgrundlag. Dem har SKAT ikke opgjort, fordi det kræver en manuel gennemgang.