Ansøgninger om udbytterefusion kan være gået tabt i SKAT

23-05-2018

I en årrække frem til 2016 registrerede og journaliserede SKAT ikke ansøgninger om udbytterefusion korrekt. SKAT manglede derfor overblik over sagerne, og ansøgninger kan være gået tabt. 

Ombudsmanden har nu bedt SKAT overveje at oplyse om problemet på sin hjemmeside, så det fremgår, at ansøgninger om udbytteskat kan være bortkommet, og at berørte borgere bør henvende sig til SKAT.      

Ombudsmandens undersøgelse udspringer af, at en borger i slutningen af 2016 endnu ikke havde fået svar på en ansøgning om refusion af udbytteskat, som han havde sendt til SKAT tilbage i 2011. Da ombudsmanden sendte borgerens klage videre til SKAT, blev sagen behandlet, og borgeren fik udbetalt de penge, han havde ret til. 

Derefter undersøgte ombudsmanden, om sagen var udtryk for en mere generel fejl. 

”Når man taler om udbyttesager, tænker de fleste nok på den store svindelsag, hvor der blev udbetalt for mange penge. Men denne undersøgelse har afdækket et problem, der på en helt anden måde kan berøre almindelige skatteborgere. Det ligger nemlig fast, at mange ansøgninger ikke blev registreret eller journaliseret korrekt, og det kan have ført til, at ansøgninger slet ikke er blevet besvaret”, siger Folketingets Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen.         

Ansøgninger strandet
SKAT har i forbindelse med ombudsmandens undersøgelse oplyst, at der i en årrække før 2016 manglede overblik over sagerne på udbytteområdet. 

Ansøgningerne kunne sendes til SKAT på fire forskellige måder, herunder via e-mail og almindelig post. Da problemet blev afdækket, lå der alene i det ene modtagesystem mellem 500-1000 ubehandlede ansøgninger. SKAT har ikke kunnet oplyse omfanget af strandede ansøgninger i de øvrige systemer. 

SKAT har oplyst, at der i løbet af 2016 blev ryddet op i sagerne. Ansøgningerne blev enten behandlet, eller der blev sendt et foreløbigt svar til ansøgerne. SKAT kan dog ikke udelukke, at der er henvendelser, som aldrig er blevet registreret i SKATs systemer, og som dermed er gået tabt. 

SKAT vejleder borgere om behandlingen af udbyttesager på sin hjemmeside, men ikke om, at ansøgninger om udbytterefusion kan være gået tabt. Ombudsmanden har derfor bedt SKAT om at overveje at opdatere sin hjemmeside, så den også indeholder vejledning om dette forhold. 

Læs ombudsmandens udtalelse her.
 

Yderligere oplysninger: 

Folketingets Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen, tlf. 20 33 97 52  

Områdechef Johannes Martin Fenger, tlf. 33 13 25 12
 

FAKTA 

  • Udbetaling af udbytterefusioner blev i august 2015 sat i bero på grund af mistanke om omfattende svindel på området. Ombudsmandens undersøgelse har ikke omfattet forhold med tilknytning til den formodede svindel med udbytterefusioner eller SKATs tiltag som følge heraf. 

Det skyldes bl.a., at Rigsrevisionen efter anmodning fra Statsrevisorerne har undersøgt disse forhold og fortsat følger op på denne undersøgelse. Oplysninger herom kan findes på Rigsrevisionens hjemmeside. 

  • Ombudsmandens Skattekontor har tidligere afsluttet en stor undersøgelse, som byggede på en gennemgang af 30 sager, der var afgjort af SKAT som første instans og Landsskatteretten som anden instans. Undersøgelsen afdækkede bl.a., at SKAT i flere tilfælde ikke havde haft tilstrækkeligt overblik over sagernes dokumenter. 

Undersøgelsen er nærmere omtalt i denne nyhed af 22. marts 2018.