Konkrete tiltag skal forebygge selvmord i udlændingecenter

01-06-2018

Fritliggende rør i lofterne i Udlændingecenter Ellebæk bliver snart inddækket. Det sker, efter at ombudsmanden har peget på, at der i de senere år har været flere tilfælde, hvor indsatte har forsøgt at begå selvmord ved at bruge rørene. 

”Disse sager synes at vise et mønster, og det er naturligvis helt centralt at forebygge selvmord blandt indsatte. Jeg har derfor med tilfredshed noteret mig, at rørene nu bliver inddækket, så den form for selvmordsforsøg fremover kan undgås”, siger ombudsmand Jørgen Steen Sørensen.
 

Fire ud af syv sager
Ombudsmanden kom ind i sagen, efter at en indsat i Udlændingecenter Ellebæk havde forsøgt at begå selvmord ved at hænge sig i et stykke sengetøj fra et rør i loftet i sit opholdsrum. Da personalet nåede frem, stod to medindsatte og løftede den indsatte op. Den indsatte var efter hændelsen meget medtaget og blev indlagt på sygehuset. 

Ombudsmandens undersøgelse viste, at der i en periode på fem år havde været i alt syv tilfælde af selvmord, selvmordsforsøg mv. i Udlændingecenter Ellebæk. I fire af de syv sager var der tale om hængningsforsøg fra de fritliggende rør i lofterne. 

Direktoratet for Kriminalforsorgen har oplyst over for ombudsmanden, at der hurtigst muligt vil ske inddækning af rørene.
 

Se ombudsmandens brev til Direktoratet for Kriminalforsorgen (anonymiseret)

Se ombudsmandens brev til Kriminalforsorgen Hovedstaden (anonymiseret)
 

Yderligere oplysninger: 

Folketingets Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen, tlf. 20 33 97 52  

Afdelingschef Morten Engberg, tlf. 33 13 25 12
 

OMBUDSMANDENS ARBEJDE PÅ SELVMORDSOMRÅDET 

  • Ombudsmanden modtager efter aftale med kriminalforsorgen underretning om sager om selvmord, selvmordsforsøg mv. blandt indsatte i kriminalforsorgens varetægt. Han foretager normalt mindst to gange om året en samlet gennemgang af de indberettede sager. Sager, som giver anledning til nærmere undersøgelser, udtages til særskilt behandling. 
  • Formålet med ombudsmandens gennemgang er bl.a. at bidrage til at sikre de indsattes sikkerhed, når de befinder sig i kriminalforsorgens varetægt, herunder ud fra et forebyggelsesperspektiv. 
  • Ombudsmandens gennemgang sker som led i hans tilsynsvirksomhed og som led i hans arbejde med at forebygge, at personer, der er eller kan blive berøvet deres frihed, udsættes for f.eks. umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf, jf. den valgfri protokol til FN-konventionen mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf (bekendtgørelse nr. 38 af 27. oktober 2009).
     

OM UDLÆNDINGECENTER ELLEBÆK
Udlændingecenter Ellebæk er en institution under kriminalforsorgen, som huser udlændinge, der er frihedsberøvede efter udlændingelovens regler. De frihedsberøvede befinder sig ofte i en uafklaret og vanskelig situation, der kan gøre dem særligt sårbare.