Lovgivning skal nu drøftes for at sikre privatskoleelevers ret til at blive hørt

25-10-2019

På trods af en omfattende informationsindsats bliver børn på privatskoler i mange tilfælde ikke inddraget i overensstemmelse med FN’s Børnekonvention, før de udskrives eller bortvises fra en skole.

Børne- og Undervisningsministeriet har derfor oplyst over for ombudsmanden, at der nu vil blive taget initiativ til at drøfte muligheden for lovgivning på området med Folketingets partier.

”Elever på friskoler, efterskoler og andre private skoler har efter børnekonventionen ret til at blive hørt før en bortvisning. Det sker desværre stadig ikke altid. Det er positivt, at regeringen og Folketinget nu vil drøfte lovgivning på området for at sikre børnenes rettigheder,” siger Folketingets Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen.

Ombudsmanden har rejst problemstillingen over for ministeriet flere gange siden 2014. Han har bl.a. peget på, at det er ministeriets overordnede ansvar, at elevernes ret til at blive hørt i overensstemmelse med børnekonventionen overholdes.

Da regeringen nu vil tage initiativ til at drøfte muligheden for lovgivning på området med Folketingets partier, har ombudsmanden tilkendegivet, at han ikke på det foreliggende grundlag foretager mere i sagen.

Yderligere oplysninger:

Folketingets Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen, tlf. 20 33 97 52

Områdechef Susanne Veiga, tlf. 33 13 25 12

Ombudsmandens brev til Børne- og Undervisningsministeriet kan læses her.

HVORDAN SKAL BØRN HØRES?

Efter artikel 12 i FN’s Børnekonvention skal deltagerstaterne sikre et barn, der er i stand til at udforme sine egne synspunkter, retten til frit at udtrykke disse synspunkter i alle forhold, der vedrører barnet. Barnets synspunkter skal tillægges passende vægt i overensstemmelse med dets alder og modenhed.

Børnekonventionen er ikke gennemført ved lov i Danmark, og artikel 12 er derfor ikke bindende for privatskoler og efterskoler.

Børne- og Undervisningsministeriet har senest i 2017 udgivet en vejledning i, hvordan inddragelsen af eleverne bør ske efter FN's Børnekonvention – ”Sådan inddrages eleverne – FN’s Børnekonvention og de frie skoler”.

SAGENS FORLØB

2014: Efter en række konkrete klager rejste ombudsmanden spørgsmål om manglende høring af privatskolebørn over for Undervisningsministeriet. Det fik ministeriet til at iværksætte en større vejlednings- og informationsindsats over for privat- og efterskoler.

Se nyhed af 24. april 2014: Ombudsmanden ser på privatskolebørns rettigheder

Se også nyhed af 30. juni 2015: Privatskolebørn har ret til at blive hørt før bortvisning eller udskrivning

Foråret 2016: Danmarks Evalueringsinstitut konkluderede, at mange elever på privat- og efterskoler stadig ikke blev inddraget, før de blev bortvist eller udskrevet. Evalueringen fik Undervisningsministeriet til at intensivere informationsindsatsen.

December 2016: På baggrund af rapporten fra evalueringsinstituttet og den tid, der var gået, siden ombudsmanden første gang gjorde opmærksom på problemet, bad ombudsmanden Undervisningsministeriet om at overveje lovgivning på området.

Se nyhed af 28. december 2016: Lovgivning bør overvejes for at sikre, at privatskoleelever bliver hørt

Marts 2017: Undervisningsministeriet oplyste, at ministeriet var enig i, at lovgivning var et muligt effektivt middel til at sikre efterlevelse af artikel 12, men at det var for tidligt at gribe ind med lovgivning. Ministeriet foretrak i stedet en ny fokuseret vejledning til skolerne. Hvis det efter en ny evaluering i 2018 skulle vise sig, at det reviderede vejledningsmateriale ikke havde ført til den ønskede inddragelse, ville ministeriet søge Folketingets tilslutning til lovgivning på området. 

Se nyhed af 4. april 2017: Lovgivningen sikrer ikke privatskoleelevers ret til at blive hørt

April 2019: Undervisningsministeriet sendte ombudsmanden den seneste undersøgelse fra Danmarks Evalueringsinstitut. Undersøgelsen viste bl.a., at der var sket en mindre stigning i antallet af elever på frie grundskoler, der blev inddraget i det forløb, der ledte frem til beslutningen om udskrivning, men at stigningen ikke var signifikant.

Juni 2019: Ombudsmanden bad ministeriet om at redegøre for, om ministeriet mente, at børnekonventionens artikel 12 blev efterlevet på privat- og efterskoleområdet.

September 2019: Børne- og Undervisningsministeriet har oplyst, at regeringen vil tage initiativ til at drøfte muligheden for lovgivning på området med Folketingets partier.