FOB 2014-17

Afslag på aktindsigt i oplysninger om kontraktspartners skattemæssige situation ved modtagelse af udbytte

13-06-2014

 

 

 

En journalist klagede til ombudsmanden over, at Finansministeriet havde undtaget oplysninger i et dokument vedrørende den danske stats salg af aktier i DONG Energy A/S til Goldman Sachs med henvisning til bl.a. offentlighedslovens § 30, nr. 2. Dokumentet indeholdt oplysninger vedrørende den skattemæssige udfordring, som Goldman Sachs kunne have ved modtagelse af udbytte fra DONG Energy A/S, og det var ministeriets vurdering, at der var tale om oplysninger, der vedrørte DONG Energy A/S’ drifts- og forretningsforhold, navnlig selskabets overvejelser om en forhandlingsmodparts forhold og mulige overvejelser.  

Ombudsmanden mente, at det på det foreliggende grundlag ikke var utvivlsomt, at en vurdering fra DONG Energy A/S af, hvordan Goldman Sachs antagelig ville blive stillet skattemæssigt ved udbetaling af udbytte fra DONG Energy A/S efter indgåelse af kontrakten, var oplysninger om drifts- eller forretningsforhold eller lignende hos DONG Energy A/S.  

Finansministeriet havde heller ikke konkret anført, hvori det påståede økonomiske tab for DONG Energy A/S bestod. Finansministeriet havde desuden ikke forholdt sig til, hvad det betød, at aftalen med Goldman Sachs på tidspunktet for aktindsigtsbegæringens fremsættelse var indgået og godkendt af Finansudvalget, og heller ikke til det, som journalisten havde anført om, at temaet om udbyttebeskatning hos Goldman Sachs havde været særdeles omdiskuteret i pressen.  

Samlet var det ombudsmandens opfattelse, at betingelserne for at undtage oplysningerne fra aktindsigt efter bestemmelsen i offentlighedslovens § 30, nr. 2, på det foreliggende grundlag ikke var opfyldt.  

(Sag nr. 14/01442)