FOB 2014-34

Overholdelse af forvaltningsretlige krav ved indførelse af nye offentlige IT-systemer

12-08-2014

 

 

Ombudsmanden rejste på eget initiativ en sag over for Finansministeriet om sikringen af, at nye offentlige IT-systemer overholder de forvaltningsretlige krav til sagsbehandlingen. Det skete på baggrund af en række sager om de problemer, der opstår, når der indføres nye IT-systemer i det offentlige, som ikke tilstrækkeligt understøtter den relevante lovgivning. 

Af en udtalelse, som ombudsmanden modtog fra Digitaliseringsstyrelsen – og som Finansministeriet tilsluttede sig – fremgik det, at Digitaliseringsstyrelsen og Justitsministeriet var enige om, at der var behov for en bred vejledningsindsats over for myndighederne for at sikre, at nye offentlige IT-systemer bliver indrettet således, at de overholder de forvaltningsretlige krav. Digitaliseringsstyrelsen redegjorde samtidig for, hvordan styrelsen og ministeriet konkret ville gennemføre vejledningsindsatsen.  

På det foreliggende grundlag foretog ombudsmanden sig ikke mere i sagen, men bad Finansministeriet underrette ham om, hvad der videre skete, og om at modtage kopi af det materiale, der blev udarbejdet som led i vejledningsindsatsen. 

(Sag nr. 14/02218)