FOB 2014-37

Behandlingen af anmodning om aktindsigt i brevveksling til brug for juridisk responsum måtte ske i lyset af, at selve responsummet var offentliggjort

12-11-2014

 

 

En journalist klagede til ombudsmanden over, at Skatteministeriet havde givet ham delvist afslag på aktindsigt i dokumenter udvekslet mellem Kammeradvokaten, SKAT og Skatteministeriet til brug for et juridisk responsum, som Skatteministeriet havde bedt Kammeradvokaten om at udarbejde. Kammeradvokatens undersøgelse – som blev iværksat på baggrund af Rigsrevisionens og Statsrevisorernes kritik af området for ejendomsvurdering – skulle afdække, om SKATs praksis havde ligget inden for lovens rammer. Det fremgik, at selve responsummet og en fortegnelse over de bilag, som myndighederne havde stillet til rådighed for Kammeradvokaten, forinden var blevet offentliggjort på Skatteministeriets hjemmeside. 

Ombudsmanden var enig med Skatteministeriet i, at brevvekslingen med Kammeradvokaten skete i en sammenhæng, hvor en retssag måtte underforstås som en nærliggende mulighed, og at offentlighedslovens § 27, nr. 4 – om brevveksling med sagkyndige til brug i retssager eller ved overvejelse af, om retssag bør føres – derfor som udgangspunkt fandt anvendelse på de undtagne dokumenter. 

Det var imidlertid ombudsmandens opfattelse, at det burde være indgået i Skatteministeriets overvejelser, at selve responsummet og bilagsfortegnelsen var offentliggjort på Skatteministeriets hjemmeside, hvormed hensynet til fortrolighed – i hvert fald for så vidt angik det, der fremgik af disse dokumenter – måtte anses for prisgivet. Han henstillede derfor til ministeriet at genoptage sagen og gennemgå de undtagne dokumenter med henblik på en fornyet stillingtagen til, om de kunne undtages fra aktindsigt. 

Ombudsmanden kunne derimod ikke kritisere, at Skatteministeriet havde undtaget nogle enkelte oplysninger om genoptagelse af konkrete ejendomsvurderingssager i nogle rapporter fra Skatteministeriets Interne Revision fra aktindsigt med henvisning til den særlige tavshedspligtsbestemmelse i skatteforvaltningslovens § 17, stk. 1.  

(Sag nr. 14/02674)