FOB 2014-16

Ikke ret til dataudtræk fra CPR’s sikkerhedslog

16-06-2014

 

 

En mand klagede til ombudsmanden over, at han havde fået afslag fra Økonomi- og Indenrigsministeriet på indsigt i CPR’s sikkerhedslog vedrørende opslag foretaget på hans person i CPR.  

Økonomi- og Indenrigsministeriet havde afvist mandens anmodning, med henvisning til at offentlighedslovens § 11 – hvorefter enhver kan forlange, at en forvaltningsmyndighed foretager og udleverer en sammenstilling af foreliggende oplysninger i myndighedens databaser (et såkaldt dataudtræk) – ikke gav ret til at få udleveret et udtræk af CPR’s sikkerhedslog. 

Ombudsmanden havde ikke grundlag for at kritisere ministeriets afgørelse.  Ombudsmanden lagde ud fra forarbejderne til bestemmelsen – ligesom ministeriet – bl.a. vægt på, at retten til dataudtræk ikke var tiltænkt registreringer, der primært sker for at tjene interne, administrative formål. Sikkerhedslogningen, der alene havde til formål at opfylde lovgivningens krav om logning af alle anvendelser af personoplysninger, måtte efter ombudsmandens opfattelse anses som en systemmæssig facilitet, der var afledt af den egentlige behandling af oplysninger i CPR. Ombudsmanden var derfor enig med ministeriet i, at bestemmelsen ikke gav ret til et udtræk af CPR’s sikkerhedslog. 

Ombudsmanden foretog sig på den baggrund ikke mere i sagen.     

(Sag nr. 14/01326)