FOB 2014-27

Oplysninger om ressortomlægning af Kystdirektoratet var miljøoplysninger

09-11-2014

 

 

En journalist klagede til ombudsmanden over, at Transportministeriet havde givet ham afslag på aktindsigt i dokumenter om flytningen af Kystdirektoratet fra Transportministeriet til Miljøministeriet med henvisning til den såkaldte ministerbetjeningsregel. 

Ombudsmanden konstaterede, at det var af afgørende betydning for behandlingen af sagen, om oplysningerne om ressortomlægningen af Kystdirektoratet havde karakter af miljøoplysninger. I givet fald skulle sagen nemlig behandles på grundlag af miljøoplysningsloven. Ministerbetjeningsreglen, som var indført med den nye offentlighedslov, ville dermed ikke kunne anvendes, da miljøoplysningsloven henviste til den gamle offentlighedslov.  

Ombudsmanden fandt, at spørgsmålet gav anledning til en vis tvivl, men nåede frem til, at mest talte for at anse oplysningerne om ressortomlægningen af Kystdirektoratet for miljøoplysninger. Ombudsmanden lagde bl.a. vægt på, at det efter miljøoplysningsloven er tilstrækkeligt til at anse oplysninger om en administrativ foranstaltning som miljøoplysninger, at foranstaltningen ”kan” påvirke miljøelementer. Herudover lagde ombudsmanden vægt på, at begrebet ”miljøoplysninger” efter EU-domstolens praksis måtte forstås meget bredt, og at flytning af en myndighed til et nyt ministerområde i praksis ofte havde en effekt på myndighedens opgaver, f.eks. på grund af ændret prioritering og politisk fokus.   

På baggrund heraf henstillede ombudsmanden til Transportministeriet at genoptage sagen og træffe en ny afgørelse på grundlag af miljøoplysningsloven.  

Ministeriet genoptog herefter sagen og imødekom journalistens aktindsigtsanmodning
fuldt ud.

 

(Sag nr. 14/01176)