FOB 2014-9

Kommunal spareplan på anbringelsesområdet gav ombudsmanden anledning til alvorlig bekymring for de allermest udsatte børns retssikkerhed

04-10-2014

 

 

I november 2013 modtog ombudsmanden en anonym henvendelse om planlagte besparelser på anbringelsesområdet i Guldborgsund Kommune. Det fremgik bl.a. af materialet, at de enkelte sagsbehandlere skulle gennemgå alle deres anbringelsessager og inddele dem i tre kategorier – A, B og C. Sagsbehandlerne skulle derefter kontakte de anbringelsessteder, hvor der var anbragt børn, med henblik på at få nedsat anbringelsesomkostningerne med
10-15 % af den nuværende pris. Hvis det ikke lykkedes, skulle barnet hjem­tages til kommunen, eller der skulle findes et billigere tilbud til barnet. Formålet med processen var at hjemtage eller forkorte anbringelsen for 30 % af børnene i kategori A (børn, hvis behov nødvendiggjorde en særlig kvalificeret indsats på et opholdssted eller en døgninstitution) samt hjemtage 30-40 % af de anbragte børn i kategori C (børn anbragt i en plejefamilie). Derudover ville kommunen indføre et såkaldt mindsteindgrebsprincip i arbejdet med anbringelserne.  

Den anonyme henvendelse gav ombudsmanden anledning til at rejse en sag over for Guldborgsund Kommune.  

I en redegørelse for sagen gennemgik ombudsmanden både de overordnede retlige principper, der gælder på anbringelsesområdet, og hjemmelsgrundlaget i serviceloven for at hjemtage anbragte børn eller flytte dem til et andet anbringelsessted. Ombudsmanden gav udtryk for bekymring over det forhold, at det materiale, han havde modtaget, ikke indeholdt nogen beskrivelse af den retlige ramme for kommunens proces. Derudover mente ombudsmanden ikke, at kommunes såkaldte mindsteindgrebsprincip svarede til den retstilstand, som serviceloven lagde op til.  

Samlet set gav sagen ombudsmanden anledning til alvorlig bekymring for, om de allermest udsatte børns retssikkerhed ville komme under pres, og ombuds­manden bad Guldborgsund Kommune om at genoverveje såvel fremgangsmåden som principperne i den 7-trinsproces, der udgjorde rammen for kommunens planlagte besparelser på anbringelsesområdet. Ombudsmanden bad om at blive underrettet om, hvad kommunen ville foretage sig. Ombudsmanden orienterede Ankestyrelsen, Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold samt Folketingets Socialudvalg og Folketingets Retsudvalg om sagen. 

(J.nr. 13/05229)