FOB 2014-43

Tilsynsbesøg på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Bispebjerg

04-07-2014

 

 

Under et tilsynsbesøg på et børne- og ungdomspsykiatrisk center blev ombudsmandens besøgshold opmærksom på, at to ansatte tog fat i en mindre dreng, der opholdt sig i centrets gård. De ansatte trak drengen indenfor, selv om han satte sig til modværge. Efterfølgende hørte besøgsholdet, at drengen ikke havde villet komme ind til undervisning, og at han var blevet fastholdt to gange. 

Drengen var dagpatient på centret, og da psykiatrilovens regler om tvang ikke gælder for dagpatienter, var der ikke hjemmel i loven til at bruge tvang. Der var heller ikke hjemmel i reglerne om nødværge eller nødret. 

Ombudsmanden anså det for meget kritisabelt, at der var blevet anvendt tvang over for drengen. 

(Sag nr. 12/00257)