FOB 2014-33

Biskop og ansatte i stiftsøvrighed var inhabile i klagesag angående provstesyn, som biskoppen havde deltaget i som provst

12-02-2014

 

 

En tidligere sognepræst klagede til ombudsmanden over et stifts og Kirkeministeriets stillingtagen til præstens klage over nogle provstesyn af den tjenestebolig, som havde været knyttet til præstens stilling som sognepræst.

Ombudsmanden koncentrerede sin undersøgelse om spørgsmålet om, hvorvidt biskoppen, der tidligere havde været provst og i den egenskab havde deltaget i provstesynene af præstens tjenestebolig, samt ansatte i stiftsøvrigheden var inhabile ved behandlingen af en klage fra præsten over provstiudvalgets svar på en henvendelse dertil vedrørende provstesynene. 

Efter stiftets og Kirkeministeriets opfattelse var der ikke tale om inhabilitet. 

Ombudsmanden fandt, at Kirkeministeriet burde have statueret inhabilitet. Han henstillede derfor til ministeriet at genoptage behandlingen af sagen. 

(Sag nr. 13/05124)