FOB 2014-15

Kommune kunne ikke undtage oplysninger om en forpagtningsafgifts størrelse samt beregningen heraf fra aktindsigt

06-02-2014

 

 

En journalist klagede til ombudsmanden over, at Nordfyns Kommune i medfør af offentlighedslovens § 33, nr. 3, havde givet afslag på aktindsigt i de oplysninger i en forpagtningsaftale, der vedrørte forpagtningsafgiftens størrelse samt beregningen heraf, og at Statsforvaltningen, Tilsynet, ikke havde fundet, at dette var i strid med offentlighedsloven.  

Kommunen havde lagt vægt på, at kommunen ved fremtidige udbud vedrørende det bortforpagtede opnåede den højeste markedspris. Det var kommunens vurdering, at der var en risiko for, at konkurrenters konkrete kendskab til størrelsen af forpagtningsafgiften ville kunne betyde, at de fastsatte deres pristilbud i niveauet omkring den allerede indgåede aftale, og at kommunen dermed risikerede, at der ikke blev tilbudt en højere pris, selv om markedet eventuelt kunne bære det. Statsforvaltningen havde vurderet, at det ikke kunne udelukkes, at meddelelse af aktindsigt i de pågældende oplysninger ville kunne svække kommunens forhandlingsposition i forbindelse med senere kontraktindgåelser vedrørende det bortforpagtede, og at afslaget på aktindsigt således kunne sikre kommunens stilling som part i et kontraktforhold. 

Ombudsmanden udtalte, at der var tale om aktindsigt i oplysninger i en allerede indgået kontrakt, og at anvendelse af offentlighedslovens § 33, nr. 3, efter hans opfattelse måtte bygge på andet og mere end den blotte generelle risiko for, at der ved (eventuelt) fremtidige udbud ikke ville fremkomme markedsmæssige tilbud.    

Det fremgik ikke af sagens oplysninger, at kommunens og Statsforvaltningens vurderinger byggede på andet og mere end en generel risiko. Ombudsmanden fandt på den baggrund ikke, at kommunens og Statsforvaltningens vurdering var tilstrækkeligt begrundet, og han mente derfor ikke, at kommunen efter offentlighedslovens § 33, nr. 3, på det foreliggende grundlag kunne undtage de omhandlede oplysninger fra aktindsigt. 

Ombudsmanden anmodede derfor Statsforvaltningen om at genoptage behandlingen af sagen.

Sagen blev efterfølgende genoptaget, og journalisten fik aktindsigt i de omhandlede oplysninger.

(Sag nr. 14/01632)