FOB 2014-18

Ikke grundlag for at undtage oplysninger om navne og initialer på medarbejdere fra aktindsigt

07-03-2014

 

 

En journalist klagede til ombudsmanden over, at Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold havde undtaget oplysninger om navne og initialer på medarbejdere i ministeriet fra aktindsigt.  

Ombudsmanden udtalte, at journalistens formål med at anmode om aktindsigt – at undersøge eventuelle habilitetsspørgsmål i forbindelse med ministeriets uddeling af tilskud – kunne siges at ligge i kernen af offentlighedslovens grundlæggende formål, nemlig hensynet til ”offentlighedens kontrol med den offentlige forvaltning”. Ombudsmanden tilkendegav, at det netop er offentlighedslovens klare og grundlæggende udgangspunkt, at der er adgang til aktindsigt i navnene på ansatte i den offentlige forvaltning, og at der kun kan gøres undtagelse fra dette under særlige omstændigheder og efter en helt konkret vurdering. 

Efter ombudsmandens opfattelse var ministeriets vurdering af sagen uden forsvarligt grundlag i offentlighedsloven, og den var egnet til at fremstå mere som udslag af personalepolitiske hensyn i lyset af en enkeltsag end af sagligt korrekt administration af loven. 

Ombudsmanden henstillede til ministeriet at genoptage behandlingen af sagen og træffe en ny afgørelse om aktindsigt i de omhandlede oplysninger. 

Ministeriet genoptog behandlingen af sagen og gav aktindsigt i de ønskede oplysninger. 

(Sag nr. 14/01843)