FOB 2014-2

Anvendelse af særlige døråbnere ved udgang fra botilbud for demente

24-02-2014

 

 

Ombudsmanden rejste i forlængelse af et besøg i et botilbud for bl.a. demente en sag om brugen af særlige døråbnere. Botilbuddet havde taget særlige døråbnere i brug i forhold til en kvindelig beboer for at forhindre kvinden i at for­lade botilbuddet og derved udsætte sig selv eller andre for fare.

Ombudsmanden kunne ikke kritisere vurderingen af, at der var behov for særlige døråbnere for at beskytte kvinden, men han mente, at det var meget kritisabelt, at døråbnerne var i brug i en periode, uden at der var truffet afgørelse om det i forhold til kvinden. Ombudsmanden kritiserede endvidere, at afgørelsen ikke blev meddelt til nogen. Han mente, at ægtefællen til den kvindelige beboer burde have modtaget meddelelse om afgørelsen. Ombudsmanden udtalte også, at såvel botilbuddet som kommunen burde have iagttaget reglerne om bl.a. registrering og indberetning af samt opfølgning på den magtanvendelse, som brugen af døråbnerne udgjorde. 

Ombudsmanden valgte at underrette det stedlige socialtilsyn om sagen. 

(Sag nr. 12/01242)