FOB 2014-4

Afslag på aktindsigt i oplysninger om afstamning og foreløbige prøveresultater for GMO-majs

04-10-2014

 

 

En virksomhed havde indgivet en ansøgning til NaturErhvervstyrelsen om sortsafprøvning af syv genmodificerede majssorter med henblik på godkendelse til optagelse på den danske sortsliste og havde i den forbindelse anmodet om fortrolighed. Efter at være blevet vejledt om, at sorterne ikke kunne forventes indstillet til godkendelse, trak virksomheden ansøgningen tilbage. En journalist klagede til ombudsmanden over, at han fra både NaturErhvervstyrelsen og Fødevareministeriets Klagecenter havde fået afslag på aktindsigt i oplysninger om afstamning og foreløbige prøveresultater for majssorterne. 

Ombudsmanden var enig med myndighederne i, at spørgsmålet om aktindsigt skulle afgøres efter reglerne i miljøoplysningsloven, der bl.a. bygger på et EU-direktiv. Virksomhedens anmodning om fortrolighed var fremsat i henhold til en bestemmelse i sortslistebekendtgørelsen, der også bygger på et EU-direktiv.  

Ombudsmanden var enig med myndighederne i, at fortrolighedsbestemmelsen i sortslistebekendtgørelsen var fastsat af hensyn til beskyttelse af planteforædlingsvirksomheders forretningshemmeligheder, og at dette beskyttelseshensyn også var værnet i miljøoplysningsdirektivet. Da ombudsmanden ikke havde grundlag for at tilsidesætte den afvejning, som myndighederne havde foretaget i sagen, herunder vurderingen af hensynet til at beskytte virksomhedens forretningshemmeligheder i forhold til offentlighedens interesse i udlevering af oplysningerne, kunne ombudsmanden ikke kritisere myndighedernes afgørelser. 

(Sag nr. 13/03025)