FOB 98-83

Aktindsigt i rapport om inkasso. Ekstrahering. Begrundelse

01-01-1998

En journalist klagede til ombudsmanden over Erhvervsministeriets afslag på aktindsigt i en advokatrapport om inkasso af Danmarks Erhvervsfonds krav.

Ombudsmanden udtalte at Erhvervsministeriet ikke havde foretaget den nødvendige konkrete vurdering af hvilke væsentlige hensyn der gjorde undtagelse fra aktindsigt nødvendig, herunder på hvilken måde aktindsigten eventuelt ville kunne påføre skade af betydning, jf. offentlighedslovens § 13, stk. 1, nr. 3. Erhvervsministeriet havde heller ikke opfyldt forvaltningslovens begrundelseskrav i forbindelse med henvisningen til offentlighedslovens § 10, nr. 4. Endelig mente ombudsmanden ikke at Erhvervsministeriet havde taget stilling til om der var oplysninger som var omfattet af ekstraheringspligten i offentlighedslovens § 11, stk. 1, og § 13, stk. 2.

Samlet var det ombudsmandens opfattelse at Erhvervsministeriets besvarelse af ansøgningen om aktindsigt var kritisabel. På den baggrund henstillede ombudsmanden til Erhvervsministeriet at genoptage behandlingen af journalistens ansøgning. (J.nr. 1997-0669-301).