FOB 98-350

Retten til kontanthjælp under verserende retssag i udlandet

01-01-1998

En kontanthjælpsmodtager skulle jævnligt møde i retten i udlandet for at varetage sine interesser som sagsøgt i et civilt søgsmål. Den Sociale Ankestyrelse mente at betingelserne i bistandslovens § 37 for modtagelse af kontanthjælp var opfyldt, men Ankestyrelsen mente ikke den pågældende var berettiget til kontanthjælp hvis han fremtidigt skulle opholde sig i udlandet i en længere periode.

Ombudsmanden mente at den sociale begivenhed der medførte behovet for kontanthjælp (retssagen i udlandet), i denne særlige sag kunne medføre at rådighedsforpligtelsen efter bistandslovens § 40 ikke kunne kræves opfyldt.

Ombudsmanden mente ikke at Ankestyrelsens oplysninger om varigheden af opholdet i udlandet var tilstrækkelige til at træffe afgørelse, og ombudsmanden henstillede til Ankestyrelsen at genoptage sagen og træffe en ny afgørelse. (J.nr. 1997-0981-050).