FOB 98-417

Sagsbehandling i forbindelse med tjenestemandssag. Partshøring. Begrundelse. Afgørelsens meddelelse

01-01-1998

Et postbud klagede over en disciplinær sanktion som han blev ikendt af Post Danmark i en tjenestemandssag. Ombudsmanden undersøgte i den forbindelse nogle processuelle spørgsmål som også tidligere havde været genstand for undersøgelse ved ombudsmandens behandling af 130 sager inden for P&T i 1989, gengivet i Folketingets Ombudsmands beretning for året 1990, s. 339ff.

Ombudsmanden udtalte at det havde været velbegrundet og mere hensynsfuldt over for postbudet om Post Danmark i forbindelse med partshøring af ham også havde medtaget auditørens indstilling.

Ombudsmanden fastslog dernæst at Post Danmark og Trafikministeriet i deres afgørelser burde have henvist til tjenestemandslovens § 24 som hjemmel for sanktionen.

Endelig var det efter ombudsmandens opfattelse uheldigt at Post Danmark sendte afgørelsen gennem kredspostmesteren i stedet for at sende den direkte til postbudet. (J.nr. 1997-1316-812).