FOB 98-423

Overførsel til jobbørs. Afgørelsesbegrebet. Partshøring

01-01-1998

En ansat i DSB klagede over at han var overført til en jobbørs uden at være partshørt. Beslutningen indebar at han blev fritaget for tjeneste, men i et vist omfang skulle stå til rådighed. Overførslen blev begrundet med indskrænkninger.

Ombudsmanden mente ikke beslutningen om overførsel til jobbørsen var en afgørelse i forvaltningslovens forstand, men mente dog spørgsmålet var tvivlsomt. Det havde efter ombudsmandens mening været mere hensynsfuldt og bedst stemmende med god forvaltningsskik om den ansatte inden beslutningen havde fået lejlighed til at udtale sig, og havde fået en begrundelse for hvorfor netop han skulle overføres.

Ombudsmanden anså det i sig selv for beklageligt at DSB's egne retningslinier i sådanne sager ikke var blevet fulgt. Efter disse retningslinier skulle forvaltningslovens regler om partshøring følges før der blev truffet afgørelse om overførsel til jobbørs. (J.nr. 1997-2679-819).