FOB 98-319

Offentligt ansattes ytringsfrihed

01-01-1998

Tre ansatte i Told og Skat havde i et dagblad udtalt sig kritisk om Told- og Skattestyrelsens beslutning om at omlægge dele af toldkontrollen. Efterfølgende gav skatteregionen over for medarbejderne udtryk for at man opfattede udtalelserne som illoyale over for organisationen. Skatteregionen præciserede over for medarbejderne at de ikke måtte udtale sig om de fremtidige strategier for toldkontrol.

Ombudsmanden udtalte at offentligt ansatte der udtaler sig som led i tjenesten, er undergivet ledelsens bestemmelse på sædvanlig måde. Ledelsens ret til at indsnævre offentligt ansattes ret til at ytre sig offentligt som privatpersoner er imidlertid begrænset.

Ombudsmanden mente at de tre ansatte havde udtalt sig som privatpersoner angående en sag som lå inden for deres arbejdsområde. De havde ikke deltaget i beslutningsprocessen om omlægningen af toldkontrollen på en måde der kunne tillægges betydning for deres adgang til at ytre sig offentligt. Hertil kom at udtalelserne var fremsat på et tidspunkt hvor beslutningen om at omlægge toldkontrollen allerede var truffet. Efter ombudsmandens opfattelse er en offentligt ansat berettiget til at udtale sig kritisk om en myndighed uden nødvendigvis derved at overskride grænserne for sin loyalitetspligt. De tre ansattes udtalelser lå klart inden for de begrænsninger der gælder for offentligt ansattes ytringsfrihed. Ombudsmanden mente derfor irettesættelsen af de tre ansatte var kritisabel. (J.nr. 1997-2513-815).