FOB 98-311

Tilbagebetaling af for meget erlagt realrenteafgift. Uvidenhed om retsgrundlaget. Suspension af forældelsesfrist

01-01-1998

Et livsforsikringsselskab rejste, efter en lovændring, krav over for Told- og Skattestyrelsen om tilbagebetaling af for meget betalt realrenteafgift for afgiftsårene 1984-1994. Told- og Skattestyrelsen tilbagebetalte for årene 1990-1994, men afviste at tilbagebetale for årene 1984-1989 idet styrelsen mente at kravet var forældet. Selskabet gjorde i sin klage til ombudsmanden gældende at forældelsesfristen var suspenderet.

Ombudsmanden udtalte at selskabets krav var omfattet af den femårige forældelse i 1908-loven, og at tilbagebetalingskravet derfor var forældet medmindre forældelsesfristen var suspenderet. (J.nr. 1997-2978-229).