FOB 98-183

Afslag på godkendelse af aftale om overførsel af forældremyndighed. Begrundelse

01-01-1998

En far klagede over at Civilretsdirektoratet havde afslået at godkende en aftale om overførsel af forældremyndigheden over en 14-årig søn. Moderen boede sammen med sønnen i det tidligere Jugoslavien, og faderen havde fået opholdstilladelse her i landet. Som begrundelse for afslaget skrev Civilretsdirektoratet bl.a. at en godkendelse ville stride mod hvad der var bedst for sønnen, da det måtte antages at blive vanskeligt for ham at falde til i Danmark.

Ombudsmanden fremhævede at det bærende hensyn ved vurderingen af om en aftale om overførsel af forældremyndighed skal godkendes, udelukkende er barnets tarv. Myndighederne kunne således ikke ved administrationen af den pågældende bestemmelse varetage f.eks. indvandringsmæssige hensyn, da det ifølge udlændingelovgivningen alene tilkommer udlændingemyndighederne at varetage sådanne hensyn.

På baggrund af sagens indgribende karakter og faderens anbringender under myndighedernes sagsbehandling mente ombudsmanden ikke at Civilretsdirektoratets begrundelse for afslaget var tilstrækkelig. Direktoratet burde have konkretiseret hvorfor det måtte antages at blive vanskeligt for sønnen at falde til i Danmark. Ombudsmanden henstillede derfor til Civilretsdirektoratet at genoptage sagen og - i givet fald - meddele faderen en fyldestgørende begrundelse.

Civilretsdirektoratet godkendte efterfølgende aftalen om overførsel af forældremyndighed. (J.nr. 1996-2693-659).